ang dpl-förslag för Norra Bäcklösa, dnr 2014-32. Granskning

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                    2016-02-24

753 75 Uppsala

Detaljplaneförslag för Norra Bäcklösa, Uppsala kommun, Dnr 2014-32. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) avger följande granskningsyttrande över rubricerade planförslag.

Förslaget avstyrks på i huvudsak samma grunder som tidigare (se FVU:s bif. granskningsyttrande 20140321 och samrådsyttrande 20151027 ang. Norra Bäcklösa samt yttrande 20150906 om fördjupad översiktsplan).

I korthet är det alltså alltjämt FVU:s ståndpunkt att den tilltänkta exploateringen blir alltför hård av ett område med höga och känsliga natur- och kulturvärden och att det bakomliggande utredningsmaterialet är otillräckligt. Också mot bakgrund av det förväntade trycket mot närliggande områden finns mycket goda sakliga skäl att nu hejda framfarten. Även formella skäl talar för detta.

FVU har tidigare flera gånger (tidigare nämnda samrådsyttranden) framhållit behovet av en fördjupad översiktsplan för de södra delarna av staden innan detaljplaner för än det ena, än det andra delområdet fastställs. Vi kan dock konstatera, att medan en sådan fördjupad plan visserligen är under framtagande rullar de separata exploateringsplanerna för de skilda delområdena obehindrat på. Ett sådant förfarande riskerar respekten för systemet och regelverket och kommunen borde inse att det sprider misstro mot sättet att planera.

I planhandlingarna saknar vi en tydlig inriktning för den arkitektoniska utformningen. Planbestämmelserna anger endast att ”fasader mot allmän plats skall ges en utformning som skapar variation i gaturummet”. Stadsmiljön är framför allt rum – gaturum, gårdsrum. För att dessa rum skall uppfattas som harmoniska, intressanta och attraktiva, krävs inte bara variation, utan också ett livgivande samspel i arkitektoniskt uttryck, material och färg. Planhandlingarna bör kompletteras med sådana bestämmelser eller riktlinjer, gärna i form av ett gestaltningsprogram.

I sak vill FVU därutöver och utöver vad som i tidigare yttranden anförts nu särskilt understryka, att kommunen tar alltför lätt på det starka skydd som Natura 2000 områden åtnjuter.

Ett krav enligt EU-domstolens praxis är att det från vetenskaplig synpunkt ”inte föreligger några rimliga tvivel på att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan” på ett sådant Natura 2000- område (Waddenzee, C-127/02 punkt 55 och 59). Det ska alltså stå klart att verksamheten inte är skadlig. HD hade anledning att referera till denna dom i samband med ett känt mål om kalkbrytning på Gotland (Nordkalk AB:S ansökan om täkttillstånd på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun). HD uttalade (i frågan om prövningstillstånd), att prövningen av påverkan på Natura 2000-område ska vara allsidig och omfatta alla de effekter som den sökta verksamheten kan få på Natura 2000-området. Detta måste enligt HD innebära att en samlad bedömning ska göras som ska vara fullständig, exakt och slutlig (NJA 2013 s. 613).

FVU anser, att de löst grundande antagandena i fråga om riskerna för det Natura 2000-område som Bäcklösaplanen påverkar inte alls motsvarar de prövningskriterier som gäller enligt HD ifråga om kravet på en samlad bedömning som ska vara fullständig, exakt och slutlig och FVU anser att utredningen måste fördjupas på denna punkt liksom på flera andra punkter, som tidigare anförts.

Det förtjänar att påpekas, att granskningskartan för Norra Bäcklösa indikerar en i jämförelse med den tidigare samrådskartan något ökad exploateringsgrad genom högre tillåtna hushöjder på vissa ställen, t.ex. nära Natura 2000-området.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong                               Ulla Björkman                            Kristina Berglund

T.f. ordförande                            Styrelseledamot                          Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *