Höstbrev 2013

Kära medlemmar! Uppsala 2013-08-18

En kraftig ökning av tillväxttakten i Uppsala kommun är aviserad vilket aktualiserar många frågor. Det är positivt att Uppsala växer men en förutsättning måste vara att det sker med stor hänsyn till stadens unika kulturhistoriska värden och dess karaktär av en stad i måttlig skala med mycket grönska. Det är oroande att hushöjderna ökar kraftigt, att parker tas i anspråk för bebyggelse, att staden växer ut på jordbruksmarken på ett sätt som inte bara innebär förlust av värdefull odlingsmark utan också förtar intrycket av stadens tydliga möte med slätten samt att handeln dräneras i stads- och lokalcentra till följd av externhandelsetableringar utmed nya E4.

Hur mycket kan Uppsala stad förtätas utan att de höga kultur- och naturvärdena och stadens identitet påverkas negativt? På vilket sätt bör fortsatt stadsutveckling bedrivas för att resultatet ska bli en god och attraktiv stadsmiljö i stad och kransorter? I FVU:s höstprogram 2013 har ledande politiker för de olika partierna bjudits in för att redovisa hur de ser på fortsatt stadsutveckling under rubriken Så vill vi ha Uppsala! De politiska partierna om stadens utveckling. Se detaljerat program på nästa sida.

När Föreningen Vårda Uppsala bildades 1961 avsåg verksamheten endast innerstaden. Över åren har föreningen utsträckt sin verksamhet till hela staden och engagerar sig numera också i kransorternas och landsbygdens utveckling. Såväl i lagstiftningen som i den allmänna debatten har miljöfrågorna kommit alltmer i fokus. Dessa förhållanden innebär att föreningens stadgar bör kompletteras för att bättre motsvara verksamhetens ändamål. Enligt stadgarna krävs beslut vid två föreningsmöten varav det ena ska vara föreningens årsmöte. Vid årsmötet 2013 presenterades förslaget varvid inga invändningar framfördes. För slutligt beslut om stadgeändringen kallas medlemmarna till ett föreningsmöte den 16 september. Efter mötet följer en guidad visning av Linneanum. Se inbjudan nedan.

En riktigt trevlig höst önskas er alla!

Föreningsmöte med visning av Linneanum

Måndagen den 16 september kl 18, Thunbergsvägen 2.

Samling i valvet i Linneanums norra flygel i Botaniska trädgården.

Dagordning för föreningsmöte

1.              Val av ordförande och protokollförare vid mötet.

2.              Val av justeringsman.

3.              Ändring av stadgar (se bifogat förslag).

Visning av Linneanum

Direkt efter föreningsmötet inbjuds medlemmarna till visning av Linneanum. Guider är Maria Odengrund, intendent vid SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) och Bengt Jonsell, professor bergianus em. Visningen beräknas ta ca en timme. Ingen föranmälan, ingen avgift.

Det är inte ofta som denna möjlighet erbjuds så missa inte detta tillfälle!

———————————————————————————————

FVU:s PROGRAM HÖSTEN 2013

Så vill vi ha Uppsala! De politiska partierna om stadens utveckling

Företrädare för de olika politiska partierna har inbjudits för att, två partier vid varje tillfälle med paus mellan framträdandena, redovisa sin syn på fortsatt stadsutveckling i staden och kommunen på grundval av fem frågor:

1.  Hur anser ditt parti att fortsatt tillväxt bör fördelas på stad och kransorter och i vilken omfattning anser ni att jordbruksmark bör bevaras?

2.  Vilka kriterier bör vara vägledande i fortsatt stadsutveckling för att uppnå god kvalitet i stadsmiljön t ex vad gäller förtätningsgrad, tillgång på grönområden och fördelning mellan cityhandel, lokal och extern handel?

3.  Vilka särdrag i Uppsalas stadsbild och stadsmiljö bör särskilt bevaras, utvecklas och stärkas för att staden ska behålla sin identitet?

4.  Hur kan kollektivtrafiken utvecklas lokalt och regionalt för att bli ett attraktivt resalternativ?

5.  Har ditt parti idéer om hur medborgarinflytandet i planeringen kan förbättras?

Dagar och tider för programpunkterna

2 oktober

kl 18.00–18.45   Liv Hahne, ordförande i plan- och byggnadsnämnden (m)

kl 19.00–19.45   Maria Gardfjell, kommunalråd (mp)

9 oktober

kl 18.00–18.45   Stefan Hanna, kommunalråd (c)

kl 19.00–19.45   Erik Pelling, kommunalråd (s)

13 november

kl 18.00–18.45  Ebba Busch, kommunalråd (kd)

kl 19.00–19.45   Pavel Gamov, ledamot i kommunfullmäktige (sd)

27 november

kl 18.00–18.45   Mohamad Hassan, kommunalråd (fp)

kl 19.00–19.45   Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd (v)

Moderator: Sten Åke Bylund, 1:a vice ordförande i Föreningen Vårda Uppsala

Tid:                 kl 18.00 – 20.00

Lokal:                Träffpunkt Storgatan 11

Fritt inträde

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till dessa aktiviteter. Ta gärna med vänner och bekanta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *