Överklagande med begäran om prövningstillstånd av Mark- och miljödomstolens domar 2019-07-04 i målen P 4085-18 och P 4095-18 avseende detaljplaner för fastigheten Kronåsen 1:25 i Uppsala kommun rörande kv Vinghästen mfl (fd Centrala Ulleråker) respektive kv Sagan mfl (fd Vattentornsparken)

Föreningen Vårda Uppsala 2019-07-22


Mark- och miljööverdomstolen


Överklagande med begäran om prövningstillstånd av Mark- och miljödomstolens domar 2019-07-04 i målen P 4085-18 och P 4095-18 avseende detaljplaner för fastigheten Kronåsen 1:25 i Uppsala kommun rörande kv Vinghästen mfl (fd Centrala Ulleråker) respektive kv Sagan mfl (fd Vattentornsparken)
Föreningen Vårda Uppsala (FVU, stadgar bifogas liksom senaste årsmötesprotokoll) har godtagits som part i målet av Mark- och miljödomstolen och åberopar talerätt enligt 13 kap. 12§ Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).
FVU vill härmed överklaga de rubricerade domarna och yrkar att planbesluten ifråga upphävs.
Grunden för överklagandet är densamma som FVU anfört i sitt överklagande 2018-06-10 till Mark- och miljödomstolen av detaljplanebesluten som fattats av Kommunfullmäktige i Uppsala kommun 2018-05-28, §§ 104 och 105, Dnr KSN-2016-1556 och KSN-2016-1256.
FVU tar således främst fasta på grundvattenskyddet och ifrågasätter om och hur kommunen beaktat förbudet i art. 4 i EU:s ramvattendirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG), som innehåller regler mot att försämra statusen i grundvattnet, kvalitativt och kvantitativt. EU-domstolen har i den s.k. Weserdomen (C-461/13) förklarat att art. 4 har effekt i enskilda fall och inte enbart innebär en målsättning. FVU har i överklagandet framhållit att riskerna för grundvattenskyddet under den förväntade byggfasen inte särskilt uppmärksammats av kommunen, som fokuserat på grundvatteneffekterna av den planerade bebyggelsen när denna väl är färdigställd. Exploateringsfasen kan dock förväntas bli både långvarig och hektisk och enligt FVU:s mening kan riskerna för olyckor under den perioden bli särskilt stora.
Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut 2018-09-14 (404-4160-2018) prövat detaljplanerna ifråga enligt 11 kap.10§ PBL och beslutat att inte upphäva dessa men har betonat, att grundvattenförekomsten redan idag har otillfredsställande status och är utsatt för risker till följd av exploatering varför länsstyrelsen framhåller vikten av fortsatt arbete med att förbättra statusen och minska riskerna för försämring.
Avvikande mening till Länsstyrelsens beslut har anmälts av vattenhandläggaren Annika Lindblad, som anser att detaljplanerna bör upphävas eftersom de inte är förenliga med 5 kap. miljöbalken och inte heller med EU:s ramvattendirektiv.
Det finns enligt FVU:s mening anledning att lyfte fram den avvikande meningen och särskilt uppmärksamma, att Lindblad påpekar brister i underlaget i olika avseenden och även anför att detaljplanerna innebär risk för människors hälsa eftersom MKN för grundvatten inte kan tillgodoses. Lindblad påtalar att riskanalysen i ärendet är otillräcklig därigenom att den fokuserar på risken för dricksvattnets otjänlighet medan frågan i planärendet bör vara om icke-försämringskravet uppfylls. Hon betonar även den särskilda risk som det innebär att det över tid kommer att bli svårt att förmedla säkerhetskraven till enskilda bostadsrättsföreningar mfl fastighetsägare i området.
Mark- och miljödomstolen har bedömt att kommunen handlagt ärendet formellt riktigt och hållit sig inom handlingsutrymmet för detaljplaneläggning.
FVU vill däremot lyfta fram vad Lindblad anfört i sak i Länsstyrelseärendet och vidhåller på tidigare anförda grunder yrkandet att de aktuella planbesluten upphävs.
För Föreningen Vårda Uppsala (FVU)


Sten Åke Bylund
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *