Ang detaljplan för Hammarparken. PBN 2015-001418. Samråd.

 

Till

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2019-05-13

plan-byggnadsnamnden@uppsala.seFörslag till detaljplan för Hammarparken, 2015- 001418

Styrelsen för Föreningen Vårda Uppsala (FVU) avger följande yttrande över rubricerade förslag:

Om stadsdelen Eriksberg sägs ofta att den kännetecknas av en planeringsprincip som brukar kallas ”hus i park”. Och visst kan man få det intrycket när man närmar sig stadsdelen. Följer man således Eriksbergsvägen från Eriksbergskyrkan mot sydväst, bort mot Hågaån, har man snart Ekebydalen på sin högra sida med dess lantliga odlingslotter och beteshagar och på den vänstra sidan har man till att börja med en viss bebyggelse i sluttningen ner mot vägen. Bebyggelsen gör dock snart halt högst uppe i sluttningen, som får en trädridå ner mot vägen.

Stannar man till vid odlingslotterna i Ekebydalen och tittar upp mot Eriksberg är det inte givet att man genast uppfattar att där finns en ganska stor stadsdel. Man skymtar en del bebyggelse, ”hus i park”, men det närmast lantliga intrycket är här starkt. Förekomsten av vilda djur, som grodorna som trivs i Hammarparken när de vilar på vintern, bekräftar intrycket. Ytterligare bebyggelse ner mot Eriksbergsvägen i enlighet med förslaget kommer att starkt prägla området i mer urban riktning.

FVU ser värdet av att behålla det aktuella området obebyggt och låta den för Uppsala närmast klassiska planeringsprincipen ”de gröna fingrarna” fortsätta att prägla denna del av staden. Inte minst för att bibehålla en gradvis övergång till naturreservatet Hågadalen – Nåsten.

Detaljplaneförslaget har uppfattat de tidigare nämnda grodornas signalvärde och vill ge intryck av att dessa nog skulle kunna skyddas även fortsatt. Det bör då framhållas, att EU:s art- och habitatdirektiv inte är enbart vägledande utan innebär en skyldighet att faktiskt skydda vissa arter varför den frågan enligt FVU: s mening måste utredas ytterligare innan planbeslut fattas.  Även förekomsten av ganska gammal tallskog, som är ovanlig i landskapet, gör området värt att bevara som det är. Granbarksgnagaren och skarotandade barkborren talar också för att det rör sig om högre skogsvärden i området.

En annan aspekt på förslaget är att frågan om trafikbelastningen behöver analyseras ytterligare. Det torde vara uppenbart att biltrafiken ökat kraftigt på Granitvägen på senare år och att en ytterligare ökning innebär både stora säkerhetsrisker och negativa miljöeffekter.

Mellan Gnejsvägen och Eriksbergsvägen går Granitvägen i en vid båge som gör att sikten är skymd större delen av sträckan. Tempot är ofta uppdraget på denna sträcka och här har skett en olyckor. Befintliga bostadshusen ligger nära gatan och den tilltänkta bebyggelsen kommer att både bidra till trafikökning och att besväras av störningar från trafiken.

Även Ekebydalsvägen mellan Eriksberg och Flogsta är hårt belastad av trafik idag, också tung trafik, och köerna är ofta långa vid den lilla en-filsbron, som utgör överfart över det vattenflöde som rinner från fågeldammarna i Ekebydalen till Hågaån. Det innebär ytterligare onödiga utsläpp av avgaser och andra störningar av trafiken.FVU anser att det är beklagligt att helhetsperspektivet på bebyggelse i Eriksberg nu tycks ha tappats bort helt efter vissa tidigare ansatser till att bedöma hela stadsdelen. Istället kommer separata detaljplaner, den ena efter den andra, avseende känsliga områden som nu Hammarparken och tidigare södra Kalkstenen/Blodstenen. Enligt FVU: s uppfattning behövs nu först och främst en fördjupad översiktsplan för stadsdelen som helhet innan man eventuellt går vidare till detaljplanenivån.

Med hänvisning till dessa synpunkter avstyrker FVU att föreliggande detaljplaneförslag genomförs.

 

För Föreningen Vårda Uppsala

 

Sten Åke Bylund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *