Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteret Leoparden, Uppsala kommun. PBN 2016-003524

2019-07-04

Plan- och byggnadsnämnden

Med anledning av föreliggande remiss får Föreningen Vårda Uppsala anföra följande:

Föreningen Vårda Uppsala(FVU) ser med stor tillfredsställelse på att en av fastigheterna inom Svartbäckens bevarandeområde, Dragarbrunn 6:2, nu planeras få en genomgripande upprustning och restaurering, ökad tillgänglighet samt plats för nya bostäder. Fastigheten ingår dessutom i riksintressområdet för kulturmiljövården, C 40 A Uppsala stad, varför kommunen har ett särskilt ansvar gentemot riket i övrigt att vårda och ta hand om de fastigheter och byggnader som där ingår. 

Föreningen noterar att trots föreliggande q-märkning av fastigheten Dragarbrunn 6:2 föreslås förändringar i de olika husens utseende. Inte desto mindre noterar vi med glädje det varsamma anslaget inför de åtgärder som planeras.

FVU ifrågasätter dock starkt argumenten för att riva hus C, d.v.s. huset mot Östra Ågatan. Det är ett q-märkt hus i en del av stadskärnan som har omfattande kulturlager och som vid kommande nybyggnad säkert kräver utgrävning- analys till en sannolikt mycket stor kostnad. Det förutsätter i sig mycket starka argument om en rivning med kommande bostadstillskott ska beviljas. Att huset idag har en vanprydande inklädnad, en förändrad rumsindelning och att bärande väggar har rivits är på intet sätt omständigheter som i sig gör att huset kan och bör rivas innan alternativa lösningar prövats. Det får i varje fall inte innebära lägre krav på bevarande av berörda fastigheter inom det av kommunfullmäktige 1980 beslutade bevarandeområdet inom vilka bl.a. Svartbäcksområdet, Öfre Slottsgatuområdet och det centrala å-rummet ingår.

Föreningen Vårda Uppsala anser sammanfattningsvis att vi bör vara mycket rädda om det lilla bestånd av äldre byggnader som vi idag har kvar efter 60-talets rivningsvåg. Mot bakgrund av vad som framförts ovan om q-märkning, bevarandeområde och område för riksintresset anser föreningen därför att även mycket stora ansträngningar vore motiverade för att återställa och bevara huset för framtiden.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund                                           Tomas Klang 

 

Ordförande                                                     Styrelseledamot     

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *