ang detaljplan för kv. Bredablick, del av, dnr PLA 2012-20195. Granskning

Föreningen Vårda Uppsala

Kommunfullmäktige                                                                                   2014-09-09

Kommunstyrelsen

Plan och byggnadsnämnden

Uppsala kommun

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv. Bredablick, del av, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012-20195. Granskning. 25 nov

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) avstyrkte i sitt  samrådsyttrande 2013-11-27 den höga hushöjden i kvarterets inre med hänsyn till att projektet ej är förenligt med den riktlinje i Översiktsplan 2010 som anger att byggnadshöjden ska hållas nere i den historiska stadskärnan samt att ett genomförande bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset. Vidare anförde FVU att den extremt höga exploateringsgraden bör minskas kraftigt för att gårdarna ska få en högre kvalitet för vistelse samt för att nybygget inte ska medföra minskat solinfall och dagsljus i lägenheterna i de befintliga husen.

FVU:s synpunkter

Förslaget har inte ändrats vare sig vad gäller den höga hushöjden eller den höga exploateringsgraden. Förslaget är därför oacceptabelt både med hänsyn till skada på riksintresset för stadskärnan och med hänsyn till den kraftiga försämring av boendemiljön som blir resultatet för befintliga bostäder i kvarteret. Förslaget avstyrks.

FVU är emellertid positiv till en måttlig förtätning av bebyggelsen i kv. Bredablick och till kommunens ambition att göra denna del av stadskärnan mer stadsmässig med bl.a. lokaler i bottenvåningen och nya bostäder. Det är vidare positivt att den nya bebyggelsen vid Kungsgatan anpassats till omgivande hushöjder vid denna gata. Planförslagets hantering visar dock enligt FVU på en anmärkningsvärt sluten planprocess som inte står i överensstämmelse med beslutad IVE eller uttalanden av samtliga berörda politiska partier beträffande vikten av ökad öppenhet och fördjupad dialog. Plan- och byggnadsnämnden har på ett uppseendeväckande sätt brustit i sitt ansvar när det gäller att värna stadsmiljöns kvalitet, både kulturmiljö- och boendemiljövärden

Kvarteret Bredablick ingår i Uppsala stadskärna som är ett område av riksintresse för kulturmiljövården (K 40 A). Hela stadskärnan förklarades som särskilt värdefull bebyggelsemiljö vid kommunfullmäktiges beslut 1988 (U 20). I översiktsplan 2010 anges att ”Ett av stadens kännetecken är den begränsade höjden hos den historiska stadskärnans bebyggelse, som därmed utgör fond till stadens märkesbyggnader” (sid 74). I översiktsplanen anges vidare som riktlinje för planläggning bl. a. att ”Inom den historiska stadskärnan ska byggnadshöjderna hållas nere och vid ny- och ombyggnad ska hänsyn tas till omgivningen” (sid. 42). Enligt FVU bör byggnadshöjden i projektet begränsas till högst fem till sex våningar.

Den medföljande bullerutredningen visar att de översta tre våningarna mot järnvägen är olämpliga för bostäder, då bullernivån är 56 dBA och mer både på fasaden mot järnvägen och mot delar av sidofasaderna. Någon lugn sida finns alltså inte.

Planförslagets siktstudier är egendomligt valda, en är dock representativ och den visar hur den höga byggnaden förstör den vackra vyn av silhuetten sedd från Vattholmavägen när man kommer från Gamla Uppsala. Vyn sedd från Linneträdgårdens entré saknas. En enkel skalenlig projektion visar att den idag lugna silhuetten över Orangeriet, med 4-våningshus, kommer att kraftigt förändras då 10-våningshusets fyra översta våningar sticker upp i fonden. Dessa förändringar av stadsbilden till följd av den höga hushöjden är oacceptabla.

Punkthuset blir en främmande och starkt avvikande byggnadskropp både med hänsyn till att skalan och siluetten bryts i den historiska stadskärnan och med hänsyn till närheten till det kulturhistoriskt unika Svartbäcksområdet med Linnéträdgården. I solstudierna redovisas skuggan från de stora träden lika tung som från den nya storskaliga byggnaden, vilket ger en osann bild av verkligheten. Slagskuggan från huset, även vid sommarsolståndet, innebär en drastisk försämring av gårdsmiljön, morgontid för boende norr  om och kvällstid för boende söder om huset. Den nya byggnaden skuggar också stora delar av de befintliga husens fasader och försämrar därför påtagligt boendemiljön även inomhus.

Sammanfattning

Det är anmärkningsvärt att plan- och byggnadsnämnden visar en sådan dövhet för alla de kritiska synpunkter som framförts under samrådet. Planförslaget är oacceptabelt i dess nuvarande utformning och bör omarbetas med en betydligt lägre exploateringsgrad och hushöjder som överensstämmer med omgivningen.  Om planförslaget ändå förs vidare till antagande i dess nuvarande utformning med dess djupt olyckliga konsekvenser bör det underställas kommunfullmäktiges prövning inför antagande.

Kristina Berglund                Sten Åke Bylund                 PO Sporrong

Ordförande                         1:e vice ordförande             2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *