ang dpl för Mikaelsplan, dnr PLA 2012/20045. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                            2014-09-01
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Mikaelsplan, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012/20045.
Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för
granskning till 2014-09-02.

FVU:s synpunkter

Planförslaget avstyrks. Den höga exploateringen medför en drastisk och oacceptabel förändring
av den kulturhistoriskt värdefulla miljön med parken och kyrkan. Förslaget saknar alla
ambitioner att ta tillvara befintliga värden och nå en anpassning till den befintliga stadsmiljön. De
s k förändringarna sedan samrådet är så marginella att de i princip inte minskar nackdelarna i
planförslaget i något avseende.

Mikaelsparken med kyrkan och uppvuxna lövträd ingår i riksintresseområdet för staden (C 40 A)
och har ett högt värde för stadsmiljön i denna alltmer exploaterade del av staden, som park för
boende i omkringliggande bostadskvarter, som markör av en av de viktigaste infarterna till
stadskärnan och som en bevarad kulturmiljö från slutet av 1800-talet när denna del av staden var
ett utkantsområde. Dessa värden spolieras helt i planförslaget. De flesta av träden kommer att
behöva fällas. Den lilla återstoden av parkytan försvinner bakom stora hus och ett plank och blir
en gård av privat karaktär enkom för bostadskvarteret. Parken behövs i denna del av staden vilket
också svarar mot det sedan 2010 skärpta lagkravet i PBL – ”hänsyn ska tas till behovet av att det
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns […] parker och
andra grönområden.”

Kyrkan uppfördes 1891 som Sveriges första stadsdelskyrka. Kyrkan byggdes som ett utmarks-
kapell där evangeliet skulle kunna predikas för de fattiga i stadens utkanter. Parken anlades
samtidigt med kyrkan. Kyrkan har alltså utöver sitt kulturhistoriska värde också en stor social-
historisk betydelse. Om planförslaget genomförs innebär detta att kyrkan förlorar hela sin
naturliga historiska omgivning och kommer att ligga där som en kvarglömd rest från en gången tid.

Inför planarbetet genomfördes en kulturmiljöanalys för området på uppdrag av Uppsala kommun
och Uppsalahem. I analysen anförs som förhållningssätt inför planarbetet bl a: ”I samband med
en utveckling av Mikaelsplan med ny bostadsbyggelse bör hänsyn tas till befintliga och historiska
värden på platsen för att förstärka de kvaliteter som platsen har och har haft” […] ”Mikaelsplan
bör återta sin plats som en grön park tillgänglig för stadens invånare.” FVU ställer frågan varför
analysen överhuvudtaget genomfördes eftersom ingen som helst hänsyn tagits till dess slutsatser i
planförslaget?

Man skulle också förlora den renande verkan på luften som parkens luftrum och den rika
grönskan ger. Exploateringen blir hög på ömse sidor om Kungsgatan vilket medför en radikal
minskning av det öppna stadsrum som idag består av Kungsgatan och Mikaelsparken. Kvarteren
ligger alldeles intill den alltmer trafikerade trevägskorsningen/trafiknoden där Kungsgatan möter
Luthagsesplanaden/Råbyvägen. Detta skulle innebära en kraftig försämring av luftkvalitén
genom sämre cirkulation av den avgasbemängda luften till nackdel både för befintliga och nya
bostäder samt för gatumiljön.

FVU skisserade vid samrådet en mindre omfattande bebyggelse – kontorshus i form av
trevånings slanka byggnader utmed järnvägen på ömse sidor om kyrkan och ett femvåningshus
mot Råbyvägen. Mot Skolgatan och Kungsgatan bör ingen bebyggelse uppföras utan parken med
dess mäktiga träd bör bevaras och direkt möta gaturummen. På detta sätt skulle Mikaelsparken
och kyrkan kunna bestå som ett relativt oförvanskat inslag i stadsbilden. FVU hävdar ånyo att
planförslaget bör omarbetas.

Sammanfattning
• Förslaget till detaljplan visar stor brist på respekt för kyrkans och parkens värde som
kulturarv och innebär därför påtaglig skada på riksintresset.
• Trots att Mikaelsparken ingår i stadens grönstruktur enligt ÖP 2010 kommer återstoden av
parken enligt planförslaget att få en så privat karaktär, bakom hus och plank, att dess värde
som grön lunga i stadens grönstruktur spolieras samtidigt som den skulle behövas än mer än
tidigare på grund av den förtätning som sker i parkens närområde.
• Planförslaget i kombination med övrig genomförd och planerad exploatering i denna del av
staden kommer att medföra en kraftig minskning av luftrummet vilket kommer att leda till
ökade föroreningshalter som följd av den omfattande trafiken vid infarten till stadskärnan.
• FVU förordar en total omarbetning av planförslaget med betydligt lägre exploateringsgrad.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund, ordförande                            PO Sporrong, 2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *