ang dpl för Ångströmlaboratoriet, dnr PLA 2013-000340. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                       2014-06-02

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Ångströmlaboratoriet, Uppsala kommun.

Dnr PLA 2013-000340. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2014-06-16. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga till Ångströmlaboratoriet med ytterligare en flygel (hus 9) samt en ny byggnadskropp (hus 10) norr om befintlig byggnad genom att bygga på mark som i dagsläget används som markparkering.

FVU:s synpunkter

Den föreslagna byggnaden är okänsligt utformad. Det känns som om avsikten är att visuellt ta över platsen i stället för att försöka uppnå ett gott arkitektoniskt samspel med respekt för platsens höga kulturhistoriska värde.

Planområdet, som ingår i riksintresset för Uppsala stad, utgör en välbevarad miljö som visar funktionen som regementsstad. Polacksbacken har utgjort exercisfält, främst för Upplands regemente men tidvis även för Livregementet till häst, alltsedan 1600-talet och långt in på 1900-talet och utgör härigenom ett av de kampementsområden i Sverige som haft längst kontinuitet. Den välbevarade bebyggelsen, uppförd sedan senare hälften av 1800-talet, är till stora delar byggnadsminnesförklarad. Ångströmlaboratoriet, uppfört på 1990-talet, är väl anpassat i utformningen till den äldre kasernbebyggelsen, där den rödrosa putsen binder samman den äldre och yngre arkitekturen till en helhet, och utan att laboratoriet dominerar över kasernmiljön; ett projekt som prisats för dess fina samspel med de äldre regementsbyggnaderna. Även de återstående öppna fälten har betydelse för förståelsen av områdets månghundraåriga intressanta historia.

Den föreslagna tillbyggnaden av en flygel (hus 9) med volym, material och färg i likhet med  komplexet i övrigt bör kunna bli ett väl anpassat tillskott. Det är inte heller fel att förlägga bilparkeringen i garage och uppföra en byggnad (hus 10) på parkeringsytan norr om laboratoriet. Däremot krävs stor varsamhet vad gäller utformningen för att denna nya byggnadskropp ska samspela väl med omgivningen.

I planhandlingen anges att en utgångspunkt för föreslagen utformning av hus 10 är ”att lyfta fram Ångströmlaboratoriet i stadsbilden och för att vara en symbol för sin samtid. Den har ett eget arkitektoniskt uttryck i förhållande till huvudbyggnaden och byggnaderna i närområdet, vilket kontoret bedömer vara ett möjligt arkitektoniskt grepp för att volymen såsom ett senare tillägg ska vara tydligt avläsbart i sin kulturhistoriska och gestaltningsmässiga kontext.”

Den föreslagna byggnaden har dock en mycket stor volym och är dessutom 13 m högre (3 våningar högre) än laboratoriebyggnaden i övrigt. Utformningen är i alla avseenden kraftigt avvikande; den bryter sig ur sammanhanget genom placering, skala, formgivning och material. Dessutom visar bild 11 i planhandlingen att byggnaden med en ganska intetsägande siluett sticker upp ovanför trädtopparna – i strid med hittillsvarande princip att ny bebyggelse ej ska vara högre än träden i Kronparken och på åsen. Detta inte bara stör utan förstör det genuina intrycket av det forna regementet från den viktigaste aspekten, den från Dag Hammarskjölds väg. Ytterligare uppstickare över trädtopparna försvagar också den klassiska siluettens dominans i stadsbilden.

FVU delar i och för sig uppfattningen att varje byggnad ska vara ett uttryck för sin egen tid och också att hus 10 gärna kan utformas med ett eget arkitektoniskt uttryck i förhållande till omgivande bebyggelse. Men i detta fall befarar FVU att byggnaden slår knockout på omgivningen i stället för att utgöra ett intressant tillägg som förstärker upplevelsen av stadsrummet. FVU anser därför att förslaget bör bearbetas i syfte att uppnå en bättre anpassning till platsen med dess intressanta historia. En möjlig förbättring vore att förlägga byggnaden i vinkelrät relation till de befintliga byggnaderna. Därtill måste höjden och skalan i övrigt minskas. Regementsbyggnadernas monumentala front får inte skymmas. Kort sagt, den aktuella byggnaden kan och bör utformas så att ett arkitektoniskt samspel uppnås med omgivningen – den kan ändå ges ett eget och intressant uttryck.

Sammanfattning

FVU anser att den nya bebyggelsen bör utformas med vår tids formspråk, samtidigt som den anpassas till platsens förutsättningar för att bilda en arkitektonisk helhet med den äldre stadsmiljön. Den föreslagna utformningen av hus 10 bryter okänsligt mot den värdefulla miljön med dess intressanta historia, genom den sneda placeringen, den stora volymen och ett utmanande formspråk. Förslaget bör därför bearbetas för att uppnå ett bättre samspel med omgivningen, dock gärna med ett tydligt eget arkitektoniskt uttryck.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                                     PO Sporrong

Ordförande                                               2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *