ang dpl för kv Vimpeln, del av, dnr PLA 2012-020238. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                      2014-06-02

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Vimpeln, del av, Uppsala kommun.

Dnr PLA 2012-020238. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2014-06-13. Byggherren och markägaren Sh Bygg Fastighetsutveckling AB har tagit fram ett förslag till detaljplan. Planens syfte är att möjliggöra en byggnad för centrumverksamhet. Byggnaden föreslås uppföras i sex våningar plus en indragen takvåning och underbyggt parkeringsgarage

FVU:s synpunkter

Projektet innebär att en omvandling påbörjas av ett av entréstråken till staden utan att det finns en idé om vilken kvalitet och gestaltning man vill uppnå för stråket vid det successiva genomförandet.

Det anges i planhandlingarna att visionen är att Kungsgatan på sikt ska utvecklas till ett mera stadsmässigt område med bostäder/handel närmast centrum och kontor/handel längre söderut. Den nya byggnaden anges komma att bli ”ett startskott för utbyggnaden på Kungsgatans östra sida” och ska utformas ”med höga arkitektoniska kvaliteter”. Detaljplanen saknar bestämmelser avseende gestaltningen utöver hushöjden.

Kungsgatans omvandling kommer att omfatta många projekt som successivt genomförs. Kungsgatan är en av stadens viktigaste entréer, varför det är av stor vikt att denna successiva omvandling sker på ett sätt som leder till ett framtida arkitektoniskt väl sammanhållet och vackert stadsrum. En attraktiv stadsmiljö kännetecknas av vissa gemensamma drag samtidigt som det finns en livgivande variation.

Det finns emellertid en stor risk att den eftersträvade kvaliteten inte uppnås om avsikten är, att som detta fall, genomföra ett projekt i taget utan att ha en samlande idé om önskvärd gestaltning av gaturummet som helhet. Det räcker inte att i varje enskilt projekt föreskriva ”hög arkitektonisk kvalitet”, dessutom utan precisering vad som avses med hög kvalitet och utan bindande planbestämmelse. För att säkerställa den önskade kvalitén krävs ett gestaltningsprogram för hela stråket, ett program med riktlinjer för hushöjder, skala, material, färgsättning och grönska, som ger en garanti för en samordnad helhet och därmed ett harmoniskt stadsrum.

Sammanfattning

Som underlag för detaljplaneringen av fastigheterna utmed Kungsgatan bör föreligga ett gestaltningsprogram med riktlinjer som garanterar ett framtida stadsrum som kännetecknas av en väl samordnad helhet. Först därefter bör detaljplaneringen av de enskilda projekten genomföras.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *