ang dpl för del av kv Diset mm, dnr2012/20200-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                                       2013-11-29

753 75 Uppsala

Ang. Detaljplan för del av kv Diset mm., Uppsala kommun. Dnr2012/20200-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2013-11-29. Planförslaget gäller tillskott med flerbostadshus på mark nu utnyttjad för parkering, dels inom kvarteret, dels i nuvarande ”parkeringskvarter” mellan Gränby bilgata och Vaksalagatan. Utöver bostäder (90 lägenheter) ingår lokaler för affärs- och serviceverksamhet i läge längs Vaksalagatan.

FVU:s synpunkter

FVU finner syfte och förslag till utförande gott. Förslaget ansluter till riktlinjerna i ÖP 2010 med utveckling av huvudtrafikleder (stomlinjer) till ”stadsstråk”, med gatubild och innehåll som anknyter till traditionell innerstad och allmänt bidrar till att utveckla sammanhang inom staden.

Förslaget gäller ett tillägg för att aktivera stadsrummet. Gestaltningen är måttfull med hushöjder på 4-5 våningar med förskjutningar som kan variera i sluttningen ner från Gränbyhöjden. I planhandlingen anges motiv för läge och gestaltning av byggnader med en diskussion om relationen och påverkan till omgivningen, som annars sällan förekommer i plandokumenten. Anslutningen till bebyggelsen i kv. Diset (arkitekt Stig Ancker) – läge, riktning och byggnadshöjd – framstår som vårdad och inkräktar heller inte med skuggverkan. Solstudien är informativ med utgångspunkt i vinterns värstaläge.

Skrivningen om fasadgestaltningen är omsorgsfull och detaljrik, särskilt vad gäller fasadverkan längs ”stadsgatan” (Vaksalagatan). Av hänsyn till siktlinjen anges t ex. restriktioner för balkongutbyggnader. FVU vill här framhålla möjligheten att artikulera fasader med grunt utvinklade burspråk, som ger ljus in i och utsikt från lägenheter. Motivet står att finna ”nästgårds”, i Sala Backe (Gunnar Leche 1950-1953).

FVU ser positivt på skrivningen om gestaltning och utförande av bostadsgård i kv. Diset, där delar av gårdsytan inte ska underbyggas med garage för att möjliggöra plantering med högväxande träd. Omsorgen om befintligt trädbestånd inom planområdet är också tillfredsställande. FVU noterar också som positivt nyordningen inom planeringen med ökad omsorg om cykeluppställning, på bekostnad av bilparkering.

Sammanfattning

FVU finner planen med innehåll och utformning tillfredställande, utvecklad med hänsyn till sin plats och med en omsorg som kunde få bli normerande i kommande stadsplanering. Vi hoppas att genomförandet kommer att motsvara kvaliteten i planillustrationen.

Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund                PO Sporrong           Carl Erik Bergold

Ordförande                        2:e vice ordförande      Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *