KALLT MED HÖGA HUS [UNT/2013-12-01]

KALLT MED HÖGA HUS

Höga hus är en modetrend som dramatiskt förändrar Uppsala.

Ta i stället vara på stadens egenart med måttlig skala och siluetten mot slätten,

skriver Kristina Berglund.

”Nu växer Uppsala på höjden” kunde vi nyligen läsa i Uppsalatidningen. Staden växer snabbt och i många av projekten föreslås höga hus, betydligt högre än de sex till sju våningar som blivit vanliga på senare år. På Kvarngärdet i kvarteret Migo blir det två elvavåningshus (ca 35 m) och i Östra Fyrislund 40 m höga kontorshus. Vid Bruno Liljeforsgatan föreslås nu två sextonvåningshus (ca 47 m).

Inte ens den äldre stadskärnan av kulturhistoriskt riksintresse och dess närområde får behålla sin måttliga skala. På senare år har skapats byggrätter för ett åttavåningshus vid Klostergatan och ett niovåningshus vid Suttungs Gränd. Nu är det dags för ett tiovåningshus i kvarteret Bredablick vid Kungsgatan.

Vid snabb tillväxt är det särskilt viktigt att stadsutvecklingen sker utifrån en väl genomtänkt framtidsbild. Annars kan stadsbygden på kort tid komma att förändras på ett negativt sätt, som blir uppenbart först när det är för sent.

Rivningarna i Uppsalas stadskärna på 1960-70-talen hann få stor omfattning innan man besinnade sig. Nu råder en höghusvurm. Projekt adderas till projekt, i de lägen som råkar aktualiseras för byggen, utan tanke på helheten. Detta leder stegvis till en helt ny skala och stadsbild, en på sitt sätt lika genomgripande förändring av staden som rivningarna för femtio år sedan.

I den av kommunfullmäktige antagna Översiktsplan 2010 anges att ”stadens karaktäristiska siluett är en identitetsskapande kvalitet och ska vårdas” och att ”bebyggelsekompletteringar ska utformas med hänsyn till stadens siluett och det omkringliggande slättlandskapet”. I planhandlingarna för de nya höga husen saknas dock helt analys mot bakgrund av denna inriktning, förutom att vissa siktvinklar mot den klassiska siluetten observeras. Höghusen motiveras slentrianmässigt i plan efter plan med att de ”ger identitet” åt sitt närområde. Hur länge varar för övrigt den identiteten när hela staden så småningom blir full av höga hus?

Höga hus är dyra. Höga hus skapar extra blåsig markmiljö. Höga hus ger långa slagskuggor. Höga hus skapar anonymitet och befrämjar inte det goda stadslivet. Dessutom kräver höga hus större avstånd mellan husen och ger inte, över femvåningsskalan, nämnvärt högre exploatering, vilket visats i utredningar av Stockholms Regionplanekontor.

Varför denna strävan att efterlikna andra höghusstäder i stället för att ta tillvara Uppsalas tydliga egenart med siluetten mot slätten och måttlig skala på bebyggelsen? Varför denna fixering vid en just nu rådande stiluppfattning världen över, ett mode som tycks förlama tanken? Var finns det samlade kommunala beslutet om denna dramatiska förändring av stadens gestaltning?

Potentialen för bostadsbyggande i kransorterna börjar glädjande nog uppmärksammas. En rejäl satsning på att utveckla kransorterna skulle kunna ge en stor utdelning i antal bostäder samtidigt som dessa orter utvecklas till levande samhällen med bostäder, arbetsplatser och god tillgång på service och kollektivtrafik. Vilken spännande utmaning för kommunen att i samverkan med invånarna skissa fram attraktiva framtidsbilder utifrån varje orts unika förutsättningar och aktivt verka för orternas fortsatta tillväxt!

Att bygga mycket höga hus i Uppsala innebär en genomgripande förändring av stadens karaktär och är ett mycket högt pris för det lilla tillskott av bostäder som hushöjder över sex till sju våningar möjligen kan ge. I stället för att kritiklöst anamma ett rådande mode måste målet för stadsutvecklingen vara att utveckla den goda staden där dess unika värden bevaras, utvecklas och förstärks.

Föreningen Vårda Uppsala noterar med tillfredsställelse att det nu utarbetas en förstudie till en arkitekturpolitik för Uppsala. Det är hög tid att Uppsala i samråd med invånarna arbetar fram en sådan arkitekturpolitik med tydliga riktlinjer som baseras på stadens enastående goda förutsättningar att bevara och uppnå en stadsmiljö av unik kvalitet!

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund

Arkitekt SAR/MSA

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *