Ang. dpl för del av kv Plantan, Uppsala kommun. Dnr. PBN 2015-002019. Granskning.

2018-05-21

Till
Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för del av kvarteret Plantan, Uppsala kommun. Dnr. PBN 2015-002019. Granskning.
Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade ärende och vill anföra följande.
FVU ser till stora delar positivt på detaljplanen och den illustrerade arkitektoniska lösningen för fastigheten. De nedbrutna volymerna och variationen i fasadmaterial kan leda till en positiv förbättring av stadsmiljön. FVU uppskattar också att behovet av cykelparkering blivit bättre tillgodosett i det nuvarande planförslaget.

Däremot beklagar FVU att fasaderna mot student- och forskarhotellet i vinkelbyggnaden inte har förbättrats. För att tillgodose närliggande fastighetsägares och hyresgästers krav är det väldigt viktigt att de stora ytorna utan fönster mot forskar- och studenthotellet ges en tilltalande detaljering och finish. Att liva upp den stora fönsterlösa ytan blir extra viktigt då den kommer mycket nära grannhuset och den nya byggnaden kommer att skugga både gård och grannfastighet. FVU hoppas att denna brist kommer att åtgärdas under bygglovsprocessen.

Genom förslaget bedömer FVU att den vegetationstäckta ytan som går att nås av boende och besökare minskas inom kvarteret. Det räcker inte med gröna tak för att kompensera minskade gårdar. FVU anser att den kvalitativa vegetationen i innerstaden är av så stor vikt att den inte får minskas.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf. Mats Börjesson, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *