Ang dpl för del av Norby 31:74PLA 2012-20122, granskning.

18-04-11

Till
Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Angående detaljplan för del av Norby 31:74PLA 2012-20122, granskning.
Föreningen Vårda Uppsala, FVU, som tagit del av planbeskrivningen avseende detaljplan för del av Norby 31:74, vill anföra följande synpunkter.
Föreningen har i yttrande 2012-06-10 avstyrkt ett tidigare, likartat detaljplaneförslag avseende samma område (Dnr 2012/21122-1) och så även i yttrande över planprogrammet 2016 avseende Eriksberg och Ekebydalen (Dnr PBN 2015-000015).
Stadsdelen Eriksberg har varit aktuell för utbyggnad länge och man kan kanske tycka, att kommunmedlemmar och boende haft flera chanser att ge synpunkter på olika förslag och att det nu är det dags att gå från ord till handling. Ändå hade man kunnat förvänta, anser FVU, att en så stor exploatering som den som är aktuell för Eriksberg skulle föregåtts av en fördjupad översiktsplan för området som helhet innan detaljplanerna för de skilda delområdena lagts fram för beslut med tanke bl.a. på möjligheten för berörda att påkalla en formell rättslig prövning av processen. Det räcker inte att kommunen varit aktiv när det gäller information till de boende, även om det i och för sig varit värdefullt att sådan getts i form av planprogrammen 2016 och 2017 jämte informationsmöten.
Det är alltså FVU:s första invändning, att en fördjupad översiktsplan borde framtas för hela stadsdelen innan detaljplaner för de olika områdena framläggs.
Den andra invändningen gäller ställningstagandet ifråga om bebyggelse av området och behovet av en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap. 11§ vad gäller Norby 31:74.
Det har nu gjorts vissa begränsade utredningar vad gäller bl.a. skyddade arter av olika slag inom det berörda området och det har påvisats förekomst av sju rödlistade arter svampar och insekter som är beroende av bl.a. de gamla träd, särskilt 180 – 200-åriga tallar, som området ifråga innehåller. Härtill kommer tre fladdermusarter varav en rödlistad.
På det underlaget påstås nu att planförslaget inte innebär något hot på nationell nivå mot arterna och det anses, att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 – 18§§ miljöbalken (MB) inte behövs.
I sak har FVU alltjämt samma inställning som tidigare vad gäller bebyggelse av det berörda markområdet. Det höga ekologiska värdet av framförallt de gamla tallarna som sådana och som biotop för rödlistade arter har en stad som Uppsala råd att respektera, även om det finns gamla träd också på andra håll, vilket i planförslaget anförs som någon sorts kompensation.
Området är särpräglat tack vare de gamla tallarna och bör ej bebyggas utan ges samma skydd som omgivande naturområden, alltså som naturreservat. De boende i området och naturintresserade i allmänhet får då behålla de gamla träden, som ger en speciell kvalitet och en alldeles särskild upplevelse. Ett naturreservat bevarar också den viktiga kopplingen mellan Stadsskogen och Hågadalen.
Om området förblir oexploaterat behålls alltså inte bara ett viktigt naturområde som sådant utan också ett bostadsnära grönområde för rekreation och inte minst aktiviteter för skolbarnen i de omgivande skolorna.
Skulle exploateringsintresset anses ha företräde hävdar FVU alltjämt, att en fullständig miljöbedömning enligt MB krävs innan beslut fattas.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf. Ulla Björkman , styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *