Ang dpl för kv Sigbjörn, Torbjörns torg, dnr PBN 2017-002462. Samråd

2017-10-30

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg. Diarienummer 2017-002462.
Syftet med detaljplanen att möjliggöra 140 mindre lägenheter, nya funktionella butikslokaler och ersättningslokaler för kampsportsverksamheten. Byggnader ska ges en gestaltning som passar in i ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den nya byggnaden tillåts vara något större och betydligt högre än befintlig byggnad för att inrymma bostäder. Planen ska bidra till att skapa större vistelseytor och en mer attraktiv miljö för gående och cyklister. Projektet innebär därmed även att torget rustas upp.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill anföra följande synpunkter:
FVU ser positivt på intentionerna att skapa större ytor för gående och cyklister och göra en upprustning av det lokala stadsdelscentrat för Svartbäcken. Butikslokaler och lokaler för sport och motion kan behöva förnyas för att motsvara moderna krav på ett fungerande stadsdelscentrum.

FVU anser vidare att kvarteret Sigbjörn kan anses som ett lämpligt område för att förtäta staden eftersom Torbjörns torg är en stadsdelsnod vid ett kollektivtrafikstråk.

FVU anser dock att man inte helt lyckats med intentionerna att skapa större vistelseytor och en mer attraktiv miljö gående och cyklister eftersom förslaget inte förändrar nuvarande uppdelning av vistelseytorna i flera separata torg som åtskiljs av bilvägar. Vi ser positivt på minskningen av antalet parkeringsplatser på torget och att dessa ersätts med parkering i garage. Ytterligare åtgärder kan emellertid behövas för att skapa ett attraktivt torg. FVU föreslår att Torbjörnsgatan och Tunagatan inom planområdet samt parkeringsytorna på torgen blir gåfartsgata. Genom denna åtgärd blir hela området en enhet med större möjlighet att upplevas som ett väl tilltagen vistelseyta. Även den lilla parken i hörnet av kvarteret Torbjörn med tillhörande butiker kommer genom att gatan görs till gåfartsgata att integreras med Torbjörns Torg.

Den gård som planeras på taket till första våningen kommer att hamna i skugga en stor del av dagen. Det beror på att byggnadskropparna är för höga i förhållande till gårdens yta. Framför allt är det huskroppen i kvarteret Sigbjörns sydvästra hörn som skuggar på eftermiddagen. Ingenstans i hela Tuna backar finns kvarter eller gårdsgrupper där byggnaderna placerats så att de skuggar kvarterets grönområde på motsvarande sätt. I övriga Tuna Backar är gårdarna alltid öppna åt sydväst eller har större yta. FVU anser därför att byggnadskroppen i kvarterets sydvästra hörn endast ska få vara högst 3 våningar.

Planförslaget skapar en tydligare koppling mellan Sigbjörnsparken och Torbjörns torg. FVU tycker detta är mycket positivt och hoppas att man vid detaljutformningen av kvarteret även kan skapa en naturlig och attraktiv koppling mot grönområdet kring Galgbacken.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordförande                                  Mats Börjesson, ledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *