Ang dpl för Börjetull, dnr PBN-2017-287. Samråd

2017-10-05

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. planbeskrivning för Börjetull. Dnr PBN-2017-287. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag till plan utsänt för samråd t.o.m. 2017-10-05 och vill avge följande synpunkter.

Planen hanterar omvandling av mark, tidigare i utkantsläge och avsatt för industriändamål. Med stadens växt har Börjetull fått rang av ”nod”, med tillskott av verksamheter och bebyggelse som skapar ”stadsmässighet”. Detta har redan skett i kvarter på ömse sidor järnvägen, söder om Fyris-vallsgatan.

Nybebyggelsen omfattar ca 1550 bostäder, förskolor och centrumlokaler. Verksamheter i industri-kvarter består dock, både som ram och på central plats. FVU har inget att erinra mot syftet i planen, att utveckla och bättre koppla området till den inre staden. Positivt är också att det inte blir en ensartad nystadsdel eftersom delar av nuvarande arbetsplatser blir bevarade inom området.

FVU finner flera goda drag i planen. Helhetsmässig genom gatuföringen med Seminariegatan ledd som genomgående båge inom området med Vallongatan som tvärlänk och då med rimlig fördelning av kvarterskluster. Hanteringen av park- och grönområden har också kvaliteter. Den större samlade ytan centralt inom området med gröna kopplingar, både söder in mot staden och österut till åstrå-ket. Positivt är också den nya spången över Fyrisån, till Tunaberg och Fyrishovsområdet. En tredje koppling sker norrut mot Librobäcken, med bäckravinen. När Librovallen blir upprustad kommer den tillföra kvalitet i form av naturmark till området. Också en detalj som ”svackdiket” tillför positiva värden.

Vad sen gäller byggnadsordningen. Planen har en sättning med byggnader som bildar varierade rum både längs gata och på gårdar som känns närmast småstadsmässigt, men, som förleder! Den föreslagna bebyggelsen i 4-11 våningar är alltför hög och splittrad vilket kommer leda till mörka gårdar.

I nästan alla planer som kommer gestaltar man stadsmiljöer utan att involvera en så viktig variabel som ljus och solljus på gårdar och i lägenheter i våningarna närmast mark. Så även här. Vi anser att det är att göra det för lätt för sig. Med de aktuella gårdsstorlekarna är 5 våningar önskvärd höjd mot söder och sydväst. I planerna är ofta gårdens bredd = husens höjd, vilket ger skuggiga gårdar. Även 5 våningar kan ge den i planen efterfrågade stadsgatan, särskilt om husen på andra sidan gatan är i 5 våningar. Önskade hörnmarkeringar kan då fås med begränsade ”torn” i 6 eller 7 våningar.

På flera ställen bör gårdshus tas bort och gårdarna öppnas upp till större och ljusare rums-sammanhang. Särskilt i det stora sydvästra kvarteret (Sweco) men också i det norra (Metod).
För att vinna tillbaka bostäder kan husen mot norr kopplas samman till en krökt vägg med portiker.

Så till de höga husen. Här finns, till skillnad från Mimmi Ekholms plats ingen anledning att markera ett centrum i stadsdelen. Snarare förtar man med 11- och 10 våningshusen, effekten av denna centrummarkering. Dessutom riskeras upplevelsen av silhuetten från Börjevägen!

Generellt ger planen en alldeles för massiv exploatering. Här måste PBN sätta hårdare gränser för markägare och exploatörer. Det handlar inte bara om bostadssituationen i dag – här byggs bostadsmiljöer för 2000-talet.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro-Vikstrand                        Carl Erik Bergold                      PO Sporrong
Ordförande                                            Ledamot                                     2 vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *