ang dpl för kv S:t Per, dnr 2006/20046-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                     2015-06-22

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för S:t Per, Uppsala kommun. Dnr 2006/20046-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubr. ärende på samråd t.o.m. 2015-06-22. FVU har diskuterat handlingarna på plats, och vill nu anföra följande.

FVU:s synpunkter

Den gällande planen har klokt respekterat Celsiushuset, senare uppföljt av ett gott arkitektarbete.

Med hänsyn till omgivande byggnaders höjder, bl a det nyligen och föredömligt slutförda arbetet i kv Svalan, bör högsta tillåtna höjd vara +31,5 m ca över nollplanet, med mindre delar upp till +32. Den enda höjd som sticker ut är ju den fatala planen för kv Torget som medger ett punkthus i 8(?) våningar till + 35,5 m, lyckligtvis inte realiserat! Denna enstaka höjd påstås då vara den karaktäristiska höjden i området trots att alla andra byggnader i omgivningen ligger under eller ikring +31,5. Ett önsketänkande typiskt för byggherreplanen!

I plantexten står vidare att befintligt fläktrum och övriga tekniska uppbyggnader på taken, genom dagens teknik kan reduceras i höjd. Störande delar som fläktrummet i hörnet Dragarbrunnsgatan och Klostergatan samt skorstenen mot Klostergatan skulle då kunna arbetas bort och sänkas till +31,5 – +32.

Planens konsekvenser för Celsiushuset är därnäst de viktigaste att beakta. Nordost om Celsiushuset måste höjden +19,4 fortsätta att gälla. Vidare måste påbyggnaderna i 5 och 6 våningar mot Svartbäcksgatan reduceras på båda sidor om Celsiushuset. Allt för att man, då man rör sig på Svartbäcksgatan, även fortsättningsvis skall kunna se Celsiushuset avteckna sig mot himlen. Den befintliga utbyggnaden med dörrar och glasparti innanför Celsiushuset har gjorts på prickmark, som enligt gällande plan ej får bebyggas, och bör om möjligt rivas. Enklast visas våra synpunkter på vår bifogade skiss lagd på planen från s 11 i planbeskrivningen.

En reducering av påbyggnaden på 5-våningshuset mot Svartbäcksgatan- S:t Persgatan måste också studeras med hänsyn till sikten mot domkyrkotornen då man kommer på S:t Persgatan från nordost. Vissa perspektivillustrationer, som gjorts av byggherren, kan uppfattas som vilseledande då planen medger en större byggrätt än vad som visas i perspektiven. Det gäller t ex de burspråk mot Dragarbrunnsgatan som medges i planen.

Sammanfattning

Projektet bör anpassas till omgivningens skala, siktlinjer mot domkyrkotornen bör beaktas och Celsiushuset bör även fortsättningsvis framstå med nuvarande siluett mot himlen vilket kräver att de föreslagna hushöjderna sänks. Överhuvudtaget är det angeläget att de påbyggnader som allt oftare sker nu i city konsekvent begränsas i höjdled med tanke på stadsbilden. Annars skapas prejudikat för kommande påbyggnader i övriga kvarter vilket på sikt skulle innebära en kraftig förvanskning av stadskärnans egenart.

För Föreningen Vårda Uppsala,

dag som ovan

Olof Antell                                                                     PO Sporrong

Ordförande                                                                    2.e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *