ang dpl för Tiundaskolan, del av, dnr 2012/20103. Samråd.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                         2015-06-23

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Tiundaskolan, del av, Uppsala kommun. Dnr 2012/20103. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 23 juni och vill, också efter studier på plats, anföra följande.

FVU:s synpunkter

Byggnadsuppgiften

Luthagen räknas numera till Uppsala innerstad. Med förtätningar och i utbyggnader av randområden har det skett ett stort tillskott av hushåll och barnantal inom stadsdelen. Resurserna för skolomsorg har då blivit otillräckliga. 2014 beviljades rivningslov av Tiundaskolan. Skolan, idag med 560 platser på mellan- och högstadium, skall ersättas av en anläggning med närmast fördubblat elevantal, 1044 platser, nu fördelade på alla ålderskategorier, från förskola till högstadium.

Det är angelägen byggnadsuppgift som förestår. Tillgången till byggbar mark är begränsad. Tiundaskolan har idag förnämligt och centralt läge i stadsdelen, på tomtmark som medger ett gott återutnyttjande. En ny anläggning erbjuder alla möjligheter att tillföra kvaliteter till stadsområdet, vilket också framhålles i ingressen till planen, citerat med skrivning i ÖP 2010.

Byggnadsgestaltning

Utifrån illustrationerna till planen är det svårt att närmare uttala sig om byggnadskvalitet: de är närmast skisser. Det är en komplex byggnadsuppgift: många elever och från vitt skilda ålders-grupper blir sammanförda, inhysta i en kompakt och hög anläggning med inverkan på gatu- och stadsbild. I presentationen finns ingen närmare information om lokalprogram annat än en grov angivelse om var de olika årsklasserna tar plats i anläggningen. Paviljongsystemet i den gamla skolan är ersatt av en sammanhängande byggnadskropp med varierande höjd, ”klossar” i 2-4 våningar, lagda i vinkel sammanbyggda med ett glasat trapphus(?) mot hörnet Ringgatan/Sibyllegatan. Mot Tiundagatan i sydväst är plats för gymnastik- och idrottshall i anslutning till ”sportfält”. Tomten i övrigt är ”skolgård”, med stor yta för all slags aktiviteter. Illustrationen av gården är också den svår att tolka i planhandlingen. Den framstår som ett slags utrymme: en spelplan översållad med markeringar.

Byggnadshöjden med 4 våningar finner FVU olämplig. Stora nivåskillnader hör inte hemma i en skola, i synnerhet inte med lågstadieklasser. Anläggningen behöver heller inte markera sin plats med betonad hög volym i stadsrummet. I området, kring Ringgatan och Sibyllegatan är det 40-talets plankvalitet med 3-våningsmått som anger platsens karaktär. Höghusen väster om Tiundagatan, har ingen anknytning till det tidigare Luthagen. De har sin gestalt kopplad till höjdsträckningen i Stabby. Tiundagatan var en gång gränsen mot Bondkyrko socken.

Utgå från dagens skola: med lägre byggnadskroppar lagda som flyglar, längs gator och in mot gård, där byggnadskropparna bidrar till vägg och skydd mot angränsande gator och uppdelning i gårdsrum med naturlig avgränsad plats för de olika ålderskategorierna. En mer utspridd bebygg-else gör det rimligt med 3 våningar som maxhöjd och där en utbyggnad längs Tiundagatan blir ett viktigt tillägg.

Gårdsutformning

I förslaget ligger  tomten  helt öppen mot Tiundagatan, som både gestaltnings- och miljömässigt är ett missgrepp. Gården, i förslaget en slags zonerad park, är i detta läge inte självklart tillgänglig och brukbar som offentligt rum. Öppningen bildar ett vacuum i gatubilden och för samtidigt in all slags störning från genomfartstrafik, som tenderar att öka. En flygelbyggnad i detta läge skulle, som idag, ge en hälsosam åtskillnad mellan gata och skolgård.

En god tanke annars i förslaget är inriktningen på nyttjande av lokaler utom skoltid. På tomten har i all tid varit en allmän passage, ett gång- och cykelstråk med bekväm väg från Stabby ner genom Luthagen mot centrum. Stråket kommer att bestå. Från den har man också tillgång till ”friluftsområdet” på skoltomten, idrottshallen och ”sportfältet” som kan komma till allmänt bruk.

Saneringsfrågan

Men sportfältet rymmer ett allvarligt miljöproblem. Fältet ligger på mark där tidigare huvudan-läggningen inom Lervarufabriken haft plats. Under mer än femtio år har här skett tillverkning av först tegel, sedan cement, med processer som givit miljöfarligt avfall. Trots detta har ingen mark-undersökning av området genomförts. En sådan är absolut nödvändig, särskilt genom kopplingen till skolmiljön. Saneringsfrågan kunde då också lösas, samordnad med en annan fråga som berör hela stadsområdet: parkeringsfrågan.

Parkeringsfrågan

I förslaget är, som FVU kunnat avläsa det, all parkering längs tomtgränserna avförd. Dagens p-platser längs Sibyllegatan och Ringgatan, fungerar i stor utsträckning som boendeparkering. Den har med tilltagande inflyttning blivit allt hårdare belastad. Marken utmed Ringgatan har övergått till förgård kopplat till den platsbildning som markerar skolans huvudentré mot hörnet vid Sibyllegatan – i sig en lovvärd arkitekturtanke. Strax intill på Sibyllegatan har sedan, lite oförmedlat, serviceintaget till skolköket, med en på alla sätt central plats i anläggningen, placerats. Detta går ut över dagens parkeringsutrymme. För skolans behov, lärar- och besöksparkering, är avsatt en yta invid Sibyllegatan, på mark som tagits från sportfältet. Bilen är i de centrala stadsdelarna ett växande problem med behovet av uppställningsplats, som idag gör vissa gatuavsnitt helt blockerade. Parkeringsfrågan är ofrånkomlig i detta planärende och måste lösas för att göra skolanläggningen till ett attraktivt rum.

Ett förslag till lösning

FVU föreslår ett helhetsgrepp. Med en sanering av sportfältet som är ett avfallsområde ges möjlighet med ytterligare bortförsel av jord, att tillskapa ett suterrängplan av samma storlek som dagens sportfält att användas för parkering. En in- och utfart från Sibyllegatan kan ske utan någon störande nivåskillnad. Garageplanet överdäckas med tak som blir plattform för sportfältet, markerad som en mindre markhöjning med avgränsning mot GC-stråk och skolgårdar. En åtgärd av detta slag skulle ge god plats både för boende- och tjänsteparkering och gatorna skulle kunna återställas som rum. Parkeringsanläggningen/sportfältsplatån skulle därtill med omsorgsfull utformning kunna bli en tillgång inom området.

Sammanfattning

Nyordningen av Tiundaskolan är en angelägen byggnadsfråga, luthagsområdets offentliga byggnad, som kräver utformning därefter. Förslaget som föreligger, framstår dock för FVU ofullgånget med upplägg som inte svarar mot förutsättningarna på platsen, med bristande passning till omgivande bebyggelse och gaturum.

•    Utgå från och hämta inspiration från den nuvarande skolbyggnaden!

•   Sprid ut byggnaderna så att de bildar gårdar där de olika elevgrupperna har sina

självklara platser!

•   Maximalt 3 våningar i höjd!

•     Bygg en länga ut mot Tiundagatan som vägg i gaturummet och skärm mot störningar

från gatan, så som idag!

•    Utred behovet av sanering och i samband därmed parkeringsfrågan!

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong, 2.e vice ordförande                                                 Carl Erik Bergold, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *