ang dpl för kv Varpen och Spolen, dnr 2007/20089-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                          2011-05-25

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang dpl för kv Varpen och Spolen, dnr 2007/20089-1. Utställning.

Förslaget till detaljplan är utställt t o m 2011-06-21. Planen omfattar kvarter som idag innehåller industriverksamhet och som i stället avses nyttjas för nya bostadshus i 6-8 våningar med centrumverksamheter och förskola/skola i bottenvåningarna. Planen beräknas rymma ca 750 bostäder. Förslaget har omarbetats kraftigt sedan samrådet. Bostadskvarteret har utökats söderut och parken har flyttats västerut.

FVU:s synpunkter

Omarbetningen av planförslaget innebär förbättringar i flera avseenden; parken öppnar sig mot Sågargatan och berikar därmed gaturummet och blir mera tillgänglig. Det är också en fördel att de elva punkthusen i sju våningar tagits bort.

Exploateringsgraden är emellertid minst lika hög som i samrådsförslaget; sju våningar mot Kungsängsgatan och Kungsängsesplanaden, ett åtta våningars punkthus i hörnet Kungsgatan/Kungsängsesplanaden och i övrigt sex våningar. Andelen fasadlängd med krav på indragen översta våning har minskats från 75 % i samrådsförslaget till 50 %.

Den höga exploateringsgraden innebär negativa konsekvenser. För en stor andel av lägenheterna kommer riksdagens antagna riktlinjer för ekvivalent- och maxnivåer för buller att överskridas varför Boverkets avstegsfall förutsätts kunna tillämpas (minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida). När balkong ligger mot bullerstörd sida förutsätts uteplats även mot eller på ljuddämpad gård. Detta innebär uteplats mot nordväst för huslängorna mot Kungsängsesplanaden och mot nordost för huslängorna mot Sågargatan. Gårdarnas små mått i förhållande till hushöjderna innebär att vid vårdagjämningen är merparten av gårdarna skuggiga frånsett ett par timmar mitt på dagen; den minsta gården är dock till största delen skuggig även mitt på dagen.

Planförslaget är bra i många avseenden; den traditionella kvartersstrukturen utvecklas vidare i stadsdelen Kungsängen, en blandning av bostäder och arbetsplatser eftersträvas och vissa gestaltningsprinciper anges i syfte att få en vacker stadsmiljö. Men varför denna höga exploateringsgrad? En måttligare exploatering skulle betyda mera sol på gator och gårdar, minskade bullerstörningar, mera harmoniska mått i rummen mellan husen och utrymme för mera grönska. Kungsängen kommer att bli boplats för många generationer framöver, inte minst barnfamiljer som har rätt att kräva en närmiljö som motsvarar intentionerna i FN:s barnkonvention. Varför inte inspireras av Uppsalas alla fina äldre miljöer av erkänt hög stadsbyggnadskvalitet som t ex Sala backe, Tuna backar och Studentstaden, områden med måttlig exploateringsgrad och mycket grönska? Att ta tillvara detta varumärke för staden borde vara ett led i att utveckla en långsiktigt hållbar och attraktiv stad.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                                                              Kristina Berglund, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *