ang dpl för kvarteret Broccolin, dnr 2012/20095-1. Granskning.

Uppsala kommun                                                                                                       2016-01-26

Plan- och byggnadsnämnden

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kvarteret Broccolin, Uppsala kommun, dnr 2012/20095-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, konstaterar att förslaget omarbetats och att de tre tidigare planerade 12-våniga punkthusen ersatts av sex något lägre byggnadskroppar. Tre av dessa är emellertid hopbyggda två och två, en lägre och en högre. Detta innebär vid närmare betraktande en nästan lika hög exploatering av fastigheten som i det tidigare förslaget. Det är emellertid positivt att byggnadernas höjd bättre anpassats till det angränsande kvarteret Gurkan med sina 6-våningar höga punkthus.

Begreppet täthet har fått en sådan tyngd att andra viktiga aspekter för en god stadsutveckling glöms bort. Idag bosätter sig barnfamiljer ofta i stadsmiljö. Forskning visar vikten av en inbjudande, solig och trygg närmiljö för barnen som leder till mycket utevistelse. Minskad utevistelse och minskad fysisk aktivitet skadar barnens hälsa och utveckling.  I FN:s barnkonvention betonas vikten av barnperspektiv i planeringen. Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har också fastställt hur konventionen ska följas bl a genom följande direktiv: ”För den fysiska planeringen innebär det att barnens bästa alltid skall komma i främsta rummet…” (Översiktsplan för Uppsala stad 2002, 27).

FVU föreslår att förslaget omarbetas till 6 mer normala punkthus och att byggnaderna grupperas så att bättre ljusförhållanden och solinfall på gårdarna skapas. För att lyckas med detta bör den totala exploateringen minskas något.

Uppsala dag som ovan

PO Sporrong                                             Olof Antell

tf ordförande                                             Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *