ang dpl för Lerdammsparken, del av, dnr PLA 2012-020057. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                2014-01-26

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Lerdammsparken, del av, Uppsala kommun.

Dnr PLA 2012-020057. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för samråd till 2014-01-28.

FVU:s synpunkter

Dagens Lerdammspark var tidigare en utgrävd lertäkt som med tiden blev allt mer fylld av skräp av alla slag, farliga djupa vattenhål mm. I samband med stadsförnyelsen under 1980-talet ville man kompensera de östra stadsdelarnas brist på gröna ytor och naturmiljö på olika sätt. Detta ledde till att lertagen fylldes igen med överskottsmassor från byggprojekt och ersättningen för detta användes till att finansiera en ny park, Lerdammsparken.

En stadsförnyelsefond bildades också under denna tid. Medel till fonden erhölls genom överskott från stadsförnyelsen, bl a tomtförsäljning. Avsikten var att genom denna fond kompensera de östra stadsdelarna genom att finansiera plantering av grönytor, skolgårdar, gatualléer, torg samt konstnärlig utsmyckning mm.

Planförslaget ingår delvis i kulturmiljö av riksintresse (K36) samt i kommunal kulturmiljö. En av Linnéstigarna ligger väster om planområdet. I Översiktsplan 2010 ingår Lerdammsparken i en av stadens grönkilar, Årikeskilen, vilket dock ej nämns under rubriken ”Översiktsplan” i planhandlingen. Som övergripande inriktning anges i översiktsplanen att ”de gröna kilarna ska värnas”. I texten anges kilarnas betydelse för att ”Uppsala uppmärksammas som en grön stad” samt att kilarna har ”viktiga funktioner som livsmiljöer och spridningsområden för växter och djur mellan staden och omgivande landskap”. Kilfunktionen har förberetts genom att en gångtunnel byggts ut under motorvägen mot angränsande naturmiljö.

Mot denna bakgrund är det oroande att en ”frimärksplan” tas fram för del av Lerdammsparken utan att markanvändningen, framförallt utvecklingen av grönstråket, dessförinnan klarlagts i ett planprogram eller en fördjupning av översiktsplanen.

Planförslaget är synnerligen olämpligt genom att kontakten med parken byggs för. Planområdet gränsar till ett viktigt trafikstråk, förbindelseleden mellan norra och östra stadsdelarna, som i fortsatt planering bör utvecklas till ett vackert stadsstråk med grönska, en aspekt som överhuvudtaget ej är omnämnd i planförslaget. I stället ersätts tidigare detaljplanelagd grönzon utmed stråket med beteckningen ”gata” inom planområdet. Ambitionen när det gäller bebyggelsens utformning är begränsad till husplacering samt en planbestämmelse med standardformuleringen ”god arkitektonisk kvalitet”, en bestämmelse som inte i praktiken är särskilt förpliktigande. Planförslaget strider således emot en tidigare enhälligt beslutad och delvis genomförd planering. Uppsala växer snabbt med bostäder och företag vilket är positivt, men det får inte ske till priset av brist på helhetssyn vad gäller utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö genom att ta fram hastverk i form av ”frimärksplaner”.

Sammanfattning

FVU anser

  • att planarbetet bör avbrytas på grund av bristande planeringsunderlag vad gäller Lerdammsparken som helhet
  • att fortsatt planering bör föregås av ett planprogram eller en fördjupning av översiktsplan varvid översiktsplanens inriktning att bevara och utvecklas Årikeskilen samt gestaltningen av stadsstråket – Iduns väg bör ha stor tyngd.

För Föreningen Vårda Uppsala dag som ovan,

Kristina Berglund               Sten Åke Bylund

Ordförande                         1:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *