ang länsstyrelsens beslut 2013-12-18, SÖ Fullerö nr 403-5467-13. Överklagande till MMD

Föreningen Vårda Uppsala

Mark- och miljödomstolen                                                                                         2014-01-26

Box 1104

131 26 Nacka strand

ÖVERKLAGANDE

Beslut som överklagas

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) överklagar Länsstyrelsens i Uppsala län beslut 2013-12-18, nr 403-5467-13 (bil. 1) att avslå föreningens överklagande 2013-09-17 (bil. 2) av Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut 2013-08-26, § 200, att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö, Uppsala kommun.

Yrkande

FVU, som tidigare överklagat Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun nyss nämnda beslut, yrkar nu att Mark- och miljödomstolen med ändring av Länsstyrelsens avslagsbeslut upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö.

Grunder

FVU åberopar sina till Länsstyrelsen anförda grunder för överklagandet (bil. 2) vad avser påtaglig skada på riksintresset och påstår att den överklagade detaljplanen bedöms innebära påtaglig skada på riksintresseområdet ”Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar” (K 30).

FVU vill utveckla sin talan enligt följande.

Länsstyrelsen anför bl a att stor vikt skall tillmätas de lämplighetsbedömningar som görs av kommunen. Länsstyrelsen anför vidare med hänvisning till planbestämmelser om skyddsplantering samt en bestämmelse om att åkattraktioner får anordnas utöver angiven takhöjd förutsatt begränsad påverkan på det öppna landskapet ”att planbestämmelserna på ett godtagbart sätt reglerar frågan om en visuellt skyddande barriär mot riksintresseområdet”.

FVU:s kommentar

Med anledning av länsstyrelsens motivering vill FVU särskilt framhålla följande aspekter som innebär påtaglig skada på riksintresset:

Dalgången utmed Fyrisån från Gamla Uppsala och norrut ända till Salsta slott utgör en öppen odlingsbygd som är en unik kulturmiljö med fornlämningar minst 3000 år tillbaka och med inslag av hag- och ängsbackar med höga naturvärden och knyts härigenom samman till en väl sammanhållen helhet. Denna miljö är inte bara av stor nationell betydelse utan är också ett internationellt känt kulturarv – berörd miljö innefattar bland annat Valsgärde gravfält, använt under 700 år från 400-talet och framåt.  Projektet Sydöstra Fullerö skulle medföra att en helhetsmiljö, vars värde till stor del ligger just i helheten, skärs av och härigenom skulle också förståelsen minska för hur landskapet förändrats alltsedan forntiden.

Projektet Sydöstra Fullerö skulle, även om inte den schematiska begränsningslinjen för riksintressezonen överskrids, med hög bebyggelse och med en minst 22 m hög, tät och städsegrön trädplantering (gran?) bilda ett storskaligt, mörkt och främmande inslag i den väna landskapsbilden och en abrupt avgränsning av åmiljön. Den kommer att uppfattas som chockerande brutal. Dessutom kommer denna trädplantering att behöva troligen ca 50 år innan den kommer upp i full höjd. Anläggningen kommer därför, under lång tid exponerad mot landskapet och därefter skymd av en hög plantering, att påtagligt störa upplevelsen av kulturmiljön.

Det genomförda E4-bygget innebar, även om stor omsorg lades ner på en så god anpassning som möjligt till det omgivande kulturlandskapet, ett hårt ingrepp i den värdefulla kulturmiljön. E4-bygget var dock nödvändigt med hänsyn till andra tunga samhällsintressen. Projektet Sydöstra Fullerö däremot, är inte alls motiverat av sådana samhällsintressen. Det ingrepp i kulturmiljön som ett genomförande av projektet Sydöstra Fullerö skulle medföra bör inte värderas bara utifrån effekterna av projektet i sig utan också utifrån den kumulativa effekt som blir följden av att projekt efter projekt genomförs med stora negativa konsekvenser för upplevelsen och förståelsen av kulturmiljön i riksintresseområdet. Miljöbalkens lagregler vad gäller  bedömning av påtaglig skada på riksintresset måste rimligen omfatta en helhetsbedömning som inte bara avser det aktuella projektet utan även tar hänsyn till den samlade effekten med hänsyn till tidigare genomförda ingrepp i kulturmiljön.

FVU noterar att chefen för kulturmiljöenheten, länsantikvarien, ej nämns bland dem som deltagit i den slutliga handläggningen.

FVU anför sammanfattningsvis att kommunen gjort en felaktig lämplighetsbedömning och underskattat den skada på riksintresset som projektet skulle medföra på en sällsynt rik och mångfacetterad kulturmiljö, en skada som enligt FVU:s bedömning måste anses som påtaglig. Denna skada bör bedömas utifrån en helhetsbedömning som inkluderar även tidigare ingrepp i kulturmiljön. FVU anser därför att länsstyrelsen borde ha upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen.

FVU anser således att detaljplanens genomförande skulle medföra påtaglig skada på riksintresset och att planen sålunda strider mot 2 kap. 1§, ÄPBL samt 3 kap. 6§, MB och att Länsstyrelsen därför borde ha upphävt planen enligt ÄPBL 12 kap 1§, p.1 och 3§.

FVU yrkar alltså att beslutet att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö upphävs.

För Föreningen Vårda Uppsala,

Uppsala dag som ovan

Kristina Berglund                                     

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *