ang dpl för Nåsten 1:1, dnr 2012/20189. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                     2015-01-19

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Nåsten 1:1,Uppsala kommun. Dnr 2012/20189. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t o m 3 februari 2015.

FVU vidhåller i allt väsentligt vad föreningen anförde vid samrådet i yttrande 2013-08-29, som bifogas.

FVU vill särskilt påtala att det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen på bristande underlag, bl a gällande miljökonsekvenser samt i strid med Översiktsplan 2010 och med miljömålen, föreslår denna omfattande exploatering i ett läge utan koppling till stadsdel eller kransort.

FVU vill särskilt framhålla följande kommentarer utifrån de tre huvudpunkter som FVU framförde vid samrådet:

  • Det behövs en fullständig MKB och hela området söder om Hågaån bör undantas från exploatering i större skala

Fastän viss ytterligare utredning skett genom en skogsinventering av själva det område som berörs av bebyggelseförslaget (Nåsten 1:1) kvarstår behovet av en fullständig MKB för att analysera bebyggelseprojektets inverkan på omgivningen i enlighet med vad som tidigare anförts, inte minst som antalet tilltänkta lägenheter nu ökats från 40 – 50 st till 70 – 80 st. Det är särskilt effekterna av utbyggnaden på naturvärdena inom det närbelägna naturreservatet Hågadalen – Nåsten och på riksintresseområdena för kulturmiljön i närområdet som behöver belysas.

  • Lokaliseringen är illa vald utan koppling varken till egentlig landsbygd, stadsdel eller kransort

FVU vidhåller denna uppfattning. FVU håller för troligt att den tilltänkta bebyggelsen kommer att öka bilåkandet väsentligt och ifrågasätter starkt den i planförslaget redovisade uppskattningen av trafikrörelserna per dygn (250 st) med tanke inte minst på att i moderna barnfamiljer förvärvsarbetar båda föräldrarna på varsitt håll, barnen går i olika skolor samt deltar i mångahanda aktiviteter på fritiden, allt utanför bostadsområdet, vartill kommer behovet av att handla hem förnödenheter till familjen inte bara under den tid på året då en cykeltur på ett par km till Stenhagen och tillbaka kan te sig som ett tilltalande alternativ.

Önskemålen om ”lantligt stadsnära boende”, som anförs i planen, har alla förutsättningar att i stället kunna tillgodoses genom en lokalisering till kransorterna varigenom också dessa orters utveckling stimuleras. Tillväxt av kransorterna är nödvändig för att förbättra servicen, för att utveckla mötesplatser och för att förbättra kollektivtrafiken.

  • Planförslaget strider mot Översiktsplan 2010

Planområdet ingår i ett enligt Översiktsplan 2010 strategiskt område för framtida stadsbyggnad som ska hållas fritt från bebyggelsetillskott och andra förändringar som kan försvåra en senare ändamålsenlig utbyggnad och/eller bevarande för rekreationsändamål. En bebyggelse av föreslagen omfattning i detta läge strider helt mot denna inriktning. Eftersom förslaget saknar stöd i översiktsplanen borde en eventuell detaljplanering föregås av en fördjupning av översiktsplanen, inte minst som projektets genomförande förutsätter nya trafiklösningar.

Sammanfattning

FVU avstyrker planförslaget helt.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund               Ulla Björkman

Ordförande                         Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *