ang dpl för Sydöstra Fullerö, mål nr P 5840-14 060207, till Svea Hovrätt

Svea Hovrätt                                                                                                             2015-01-29

Rotel 0602

Mark- och miljödomstolen

E-post: svea.avd6@dom.se

Ang. detaljplan för Sydöstra Fullerö i Uppsala kommun. Mål nr. P 5840-14  060207

Mark- och miljööverdomstolen har kontaktat Föreningen Vårda Uppsala (FVU) med begäran  om förtydligande huruvida någon av FVU anförda grunder för överklagande kvarstår om planen upphävs för det område kommunen medgett (rödskrafferad markering enligt bilagd handling i föreläggandet utsänt till FVU från MMÖD 2014-12-10).

FVU har överklagat detaljplanen för Sydöstra Fullerö på tre grunder nämligen

  • Påtaglig skada på riksintresset i strid med 3 kap 6§ MB. Bestämmelsen ska enligt 2 kap 2§ PBL tillämpas i ärenden enligt PBL.
  • Risk att lokal närservice i Storvreta slås ut i strid med 2 kap 7§ punkt 5 PBL.
  • Ökade utsläpp till följd av kraftig ökning av trafiken i strid med 2 kap 3§ punkt 3 PBL.

Om detaljplanen genomförs endast vad gäller tillfartsvägen och eventuellt området för trafikantservice och upphävs i övrigt bedömer FVU, som anförts i skrivelse 2014-12-26 till MMÖD, att risk för påtaglig skada på riksintresset ej föreligger.

Om planen således upphävs vad gäller centrum, handel, hotell, temapark mm bortfaller risken för att lokal närservice slås ut liksom den befarade kraftiga trafikökningen, varför dessa grunder för FVU:s överklagande i så fall ej längre är aktuella.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund               Ulla Björkman

Ordförande                         Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *