ang dpl för Ny bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden,dnr 2012-020082. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                                      2014-04-13

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Ny bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden, Uppsala kommun. Dnr 2012-020082. Samråd.


Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m.2014-04-14.

FVU:s synpunkter

FVU tillstyrker en bro vid Kungsängsesplanaden för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. FVU avstyrker däremot biltrafik på denna bro.

Förslaget till detaljplan har till syfte att lösa dagens trängsel- och miljöproblem vid Östra Ågatan och Islandsbron genom att en ny kombinerad bro för biltrafik, gång- och cykeltrafik samt spårtrafik uppförs i höjd med Kungsängsesplanaden. Den nya bron ska också bidra till att binda ihop den östra och västra sidan om ån. Tanken är vidare att Kungsängsesplanaden så småningom ska omformas till stadsgata med verksamheter i bottenvåningarna och stomlinjetrafik.

Det förslag som enligt planhandlingen uppfyller programkraven illustreras av en klaffbro med en lutande pylon. För att klara trafikkapaciteten på västra sidan om ån föreslås som konsekvens en ombyggnad av Ulleråkersvägen och dess anslutning till Sjukhusvägen som även signalregleras. Eftersom Sjukhusvägen går genom det inre vattenskyddsområdet kommer det att krävas omfattande tätningåtgärder och komplettering med avkörningsskydd mm längs med Sjukhusvägen.

Förslaget till bro och vägförändringar företas inom ett område som är värdefullt från kulturmiljösynpunkt. Påverkan på stadsbild och kulturmiljö anses kompenseras av att trafiken väntas minska i Årummet invid Stadsträdgården och på Islandsbron.

Den illustrerade bron har stora estetiska förtjänster och en tydlig landmärkeskaraktär och förefaller väl anpassad till sin närmiljö. Till de påtagliga nackdelarna hör dock den ytvattenpåverkan som anläggandet av stöd och landfästen medför samt den risk det innebär att den berörda sträckan av Ulleråkersvägen ligger inom inre vattenskyddsområdet, vilket kräver extraordinära åtgärder som kanske i framtiden dessutom visar sig otillräckliga. Till nackdelarna hör också förutom ingreppen och kostnaderna för följdåtgärder bl.a. att en del träd måste fällas/flyttas samt att nuvarande bana för bangolf måste flyttas till annan plats.

I yttrandet över fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån (Årike-Fyris) framhöll FVU:

En utgångspunkt för fortsatt planering i hela staden bör vara att genom krafttag vända trenden med ökad biltrafik och i stället utveckla attraktiva alternativ för andra färdsätt med inspiration av många goda exempel världen över och i överensstämmelse med kommunens klimatmål.

FVU föreslog att biltrafik hänvisas till Kungsängsleden och Flottsundsbron för att skydda riksintresseområdets djupgående historiska dimensioner och dess enastående höga kultur-, natur- och rekreationsvärden. Vidare skisserade FVU en tänkbar slinga för buss eller spårväg som korsar Fyrisån på Kungsängsleden och Flottsundsbron, och som går på sträckan Resecentrum – Kungsängsleden – genom Ultuna – Dag Hammarskjölds väg till Flottsund – väg 255 – Resecentrum.

Mot denna bakgrund är det olämpligt att bryta ut projektet bro vid Kungsängsesplanaden utan att framtida lösningar för bil- och kollektivtrafiknät i staden bedömts i sin helhet. Kungsängsledens funktion berörs överhuvudtaget inte i planförslaget. Den lösning som bör prövas är en kapacitetshöjning genom breddning av Kungsängsleden och Kungsängsbron samt en ombyggnad av Flottsundsbron. Med en sådan förstärkning av trafikkapaciteten bör biltrafik kunna undvikas på bron vid Kungsängsesplanaden och bron bör kunna reserveras för kollektiv-, cykel- och gångtrafik. En förstärkt kapacitet på Kungsängsleden – Dag Hammarskjölds väg bör innebära att trafikflödena utifrån kan bättre tas om hand varigenom det centrala gatunätet kan avlastas, bl.a. Sjukhusvägen.

Sammanfattning

FVU anser att

  • Frågan om en bro i Kungsängsesplanadens förlängning bör inte avgöras förrän en helhetslösning för de olika trafikslagen utretts och analyserats, bl.a. en breddning av Kungsängsleden och Kungsängsbron och en ombyggnad av Flottsundsbron. Inriktningen bör vara att bron vid Kungsängsesplanaden ska reserveras för kollektiv-, cykel- och gångtrafik
  • Utgångspunkten för trafiklösningarna bör vara att i möjligaste mån befria den inre delen av stadskärnan från biltrafik samt att Åstråket, såsom fastslås i den aktuella översiktplanen, i första hand reserveras för rekreativa och andra offentliga ändamål med attraktiva mötesplatser. En bilbro enligt förslaget för att underlätta framkomligheten kan, som erfarenheten visar, snarare än förväntad avlastning leda till ökande trafikmängder i stadskärnan.
  • Läget inom det inre vattenskyddsområdet kräver en noggrann projektering för att säkerställa en hållbar lösning som inte medför skador i framtiden.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund                                                          Sten Åke Bylund

Ordförande                                                                    1.e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *