Ta vara på Södra Åstråkets möjligheter!

Artikel i Uppsalatidningen 2014-03-27

Ta vara på Södra Åstråkets möjligheter!

Kommunen har tagit fram ett program för fortsatt utveckling av åstråket, delen mellan Islandsbron och Kungsängsleden. Åstråket är ett av stadens mest uppskattade offentliga rum för möten, upplevelser och rekreation. Denna inriktning betonas också i programmet, men avspeglas inte i förslaget.

Varför vid Hamnplan föreslå bostäder som inkräktar på det offentliga rum som åstråket utgör? Bostadskvarteren skulle bryta mot stadsrummets struktur, där ågator alltid ligger mellan husen och kajen. Varför sälja ut en av de tomter i staden som är allra bäst lämpad för offentlig verksamhet? Ingen del av årummet bör privatiseras!

Varför inte pröva om det nya konstmuseet skulle kunna förläggas inom denna del av åstråket? Många har kritiserat förslaget att förlägga konstmuseet till slottet. Flera tongivande lokala föreningar ser gärna i stället ett konstmuseum intill årummet. Genom att inte ta upp detta förslag i programmet visar kommunen bristande lyhördhet gentemot en stark opinion och missar möjligheten till en dialog med medborgarna om lokaliseringen.

Varför föreslå en bilbro i Kungsängsesplanadens förlängning? Idén med kollektivtrafik över bron till Ulleråker är bra, men bron bör användas endast för kollektiv-, gång- och cykeltrafik, för att möjliggöra hållbara resor till Studenternas enligt programmet och kommunens klimatmål. I programmet berörs inte vad som händer med de stora turbåtarna, idag med kajplatser tillgängliga ända inne vid Islandsbron och ett mycket positivt inslag i stadsbilden.

Varför förbigå den viktiga frågan om Kungsängsledens framtida kapacitet? Hård kritik har riktats mot föreslagen bro för motorfordonstrafik över Årike Fyris. Allt talar för att utreda ett alternativ där Kungsängsleden breddas och Flottsundsbron byggs om. Denna fråga hänger nära samman med funktionen för en eventuell bro i Kungsängsesplanadens förlängning.

Varför föreslå en flyttning av båtvarvet till det känsliga läget söder om Kungsängsleden i Årike Fyris? Förslagets invallning och naturlika planteringar kommer att bli främmande för platsen, ett eventuellt blivande världsarvsområde. Låt båtvarvet ligga kvar där det ligger som ett livfullt inslag i Södra åstråket eller sök ett annat läge i kontakt med Ekoln.

Vi vädjar till kommunen att ändra programmet i ovan nämnda avseenden och använda detta tillfälle till en meningsfull dialog med stadens medborgare!

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund, ordförande                               PO Sporrong, 2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *