ang dpl för Östra Sala backe, etapp I, dnr 2012/20208-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                               2013-02-22

Kontoret för samhällsutveckling

753 75 Uppsala

Ang. detaljplan för Östra Sala backe, etapp I, Uppsala kommun.

Dnr 2012/20208-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd/granskning t.o.m. 2013-03-06. Planförslaget innehåller 1600 bostäder i 3-8-våningshus samt 7000 m² lokalyta.

FVU:s synpunkter

FVU har i tidigare yttrande, daterat 2011-04-20, över programmet framfört att Östra Sala backe är ett lämpligt område för bebyggelse, att det är positivt att även arbetsplatser kan komma till i denna relativt renodlade bostadsstadsdel samt att exploateringen innebär att ytterligare underlag skapas för kollektivtrafik och närservice. Det är utmärkt att Fyrislundsgatan som barriär avses överbryggas genom att omvandlas till en lugn stadsgata. Det är också en stor fördel att Källparken och Årstaparken samtidigt avses upprustas.

Det finns goda ambitioner enligt samrådshandlingen. Avsikten är att tillskapa ett område med tydliga kvarter och gaturum, olika hustyper, olika upplåtelseformer och inslag av verksamheter som handel och övrig service, hantverk m.m. FVU konstaterar med tillfredsställelse att en grönytefaktor för urban grönska och dagvattenhantering tagits fram för området, något som FVU föreslog i ovan nämnda yttrande. Avsikten är att faktorn ska uppgå till minst 0,50 i området.

FVU anser dock, som också framförts till kommunen i ovan nämnda yttrande, att exploateringen är för hög. Den revidering av programmet som genomfördes 2011 innebar bl.a. att exploateringsgraden mer än tredubblades jämfört med ett tidigare program för området upprättat 2008. Den höga exploateringen innebär en stark avvikelse från de omkringliggande områdena, Sala backe och Årsta, vilket innebär att det nya bebyggelsestråket kan komma att uppfattas som en åtskiljande mur i stället för att ”läka ihop stadsdelarna” som det beskrivs i planhandlingen. Skillnaden i skala, vad gäller hushöjder och gårdarnas storlek, mellan det nya området och de befintliga områdena på ömse sidor framgår tydligt av illustrationen på sid 12 i planhandlingen. Det är dock positivt att bebyggelsen utmed västra gränsen håller en låg skala i främst tre våningar.

En bättre samstämmighet med angränsande äldre bostadsområden skulle uppnås om hushöjderna sänks utmed Fyrislundsgatan till max 5-6 våningar och mot de nya tvärgatorna till max 4 våningar. Därutöver bör de nya tvärgatorna breddas för att ge bättre genomsikt. FVU anser således att inriktningen i planförslaget är utmärkt och borde, med en något minskad exploateringsgrad, ge förutsättningar för en mycket god stadsmiljö.

På sid 9 i planhandlingen anges att ”arkitekturen ska vara av hög kvalitet och bebyggelsen tydligt varierad i höjd, skala, form, material och uttryck”. En sådan variation underlättas av det faktum att de olika projekten i planområdet kommer att genomföras av åtta olika byggherrar och lika många arkitekter. Dessa förutsättningar kan leda till en blandning av olika uttryck utan något som helst samspel. Detta framgår också tydligt av fasadelevationerna på sid 18 i planhandlingen.

Visst är det angeläget att få till stånd en variation i stadsbilden, men lika viktigt är det att det finns något eller några sammanhållande element som binder ihop husen till en arkitektonisk helhet. Om bara variation eftersträvas kan intrycket bli kaotiskt.

I detta sammanhang kan Hammarby sjöstad i Stockholm nämnas. Även i detta område var det många olika byggherrar som stod för projekten. Från stadens sida skedde dock under hela processen en styrning av utformningen i de olika projekten för att få till stånd både variation och samordning. Detta lyckades så väl att en del av området fick Kasper Sahlinpriset år 2005.

Sammanfattning

Östra Sala backe är ett mycket intressant stadsbyggnadsprojekt med goda ambitioner. FVU anser dock att exploateringsgraden bör minskas genom att sänka hushöjderna någon våning och bredda tvärstråken för att få till stånd en större luftighet och genomsikt i den nya bebyggelsen. FVU anser också att det är nödvändigt att säkerställa att bebyggelsen inte bara blir varierad utan också sammanhållen för att ge en god helhetsverkan.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande                        

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *