Till Mark- och miljödomstolen. Överklagande av beslut 2013-02-11, nr 403-3491-12 och 403-7887-12.

Föreningen Vårda Uppsala

Mark- och miljödomstolen                                                                                         2013-02-25

Box 1104

131 26 Nacka strand

Överklagande

Beslut som överklagas

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) överklagar Länsstyrelsens i Uppsala län beslut 2013-02-11, nr 403-3491-12 och 403-7887-12 (bilaga 1) att avslå föreningens överklagande 2012-05-22 (bilaga 2) av Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut 2012-04-23, § 110, att anta detaljplan för Kv. Seminariet, Uppsala kommun.

Yrkande

FVU, som tidigare överklagat Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun nyss nämnda beslut, yrkar nu att Mark- och miljödomstolen med ändring av Länsstyrelsens avslagsbeslut upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Kv. Seminariet.

FVU föreslår syn på stället i detta ärende.

Grunder

FVU åberopar sina till Länsstyrelsen anförda grunder för överklagandet (bil. 2) och påstår således dels att den överklagade detaljplanen innebär påtaglig skada på det område av riksintresse för kulturmiljövården som Kv. Seminariet utgör, dels att i detaljplaneärendet ej redovisats att detaljplanen avvikit från gällande översiktsplan ifråga om parkprogrammet för stadsdelen.

FVU vill utveckla sin talan enligt följande.

Kulturmiljö av riksintresse

FVU hänvisar till bilaga 2 och de skäl som där anförs för att ett genomförande av förslaget till detaljplan för Kv. Seminariet skulle medföra påtaglig skada på riksintresset. Sammanfattningsvis anför FVU följande:

”Det är helheten i kulturmiljön, de högklassiga byggnaderna, deras lägen i parkmiljön, sambandet mellan parkens olika delar och känslan av rymd genom parkens storlek som konstituerar det höga kulturhistoriska värdet. Därför bör Kv. Seminariet bevaras och skyddas i sin helhet.”

I Länsstyrelsens nu överklagade beslut hänvisas till Länsstyrelsens tidigare beslut 2012-12-04, nr 404-2750-12 (bilaga 3) som avser överprövning enligt 12 kap. 1§ plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Kv. Seminariet och innebär att antagandebeslutet inte upphävs. Som motivering för detta beslut anförs avslutningsvis bl.a. ”att detaljplanen orsakar skada på centrala element i seminarieanläggningen och att den helhet som byggnader, park, trädgård och idrottsplats idag utgör går förlorad. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen förorsakar skada på riksintresset Uppsala stad, C 40 A, men att skadan – om än med viss tvekan – inte kan anses vara påtaglig på riksintresseområdet i sin helhet.” Länsstyrelsen meddelar i det nu överklagade beslutet 2013-02-11 att det inte finns anledning att göra annan bedömning på grund av överklagandena av kommunfullmäktiges beslut.

FVU:s kommentar:

De utlåtanden som finns i ärendet och som avgivits av Upplandsmuseet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och även Länsstyrelsens egna experter talar i alla avseenden emot Länsstyrelsens bedömning att det ej föreligger påtaglig skada på riksintresset (bilaga 3). Dessa utlåtanden är samstämmiga och beskriver den påtagliga skada som genomförandet av detaljplanen skulle medföra på riksintresset. Alla tre instanserna påtalar just vikten av att bevara helheten i miljön. SLU anför bl.a. ”att anläggningen är i princip oförändrad vilket gör den unik i sitt slag i landet”. Dessutom bör nämnas att SLU har bedömt miljön vara av byggnadsminnesklass och att ansökan om byggnadsminnesförklaring föreligger (av bl.a. FVU). Länsstyrelsens beslut är således helt motstridigt de fakta som framförts i ärendet av sakkunnig i överprövningsärendet och det bör noteras, att ansvariga tjänstemän hos Länsstyrelsen – länsarkitekten, länsantikvarien och en planhandläggare – anfört avvikande mening.

Mot bakgrund av ovanstående anser FVU att detaljplanens genomförande skulle medföra påtaglig skada på riksintresset och att planen sålunda strider mot 2 kap. 2§, ÄPBL samt 3 kap. 6§, MB.

Beredningen av detaljplaneärendet och behovet av stadsdelspark

FVU hänvisar till bilaga 2 och de skäl som där anförs för att bevara Kv. Seminariet som stadsdelspark, nämligen sammanfattningsvis följande:

”I denna stadsdel saknas en stadsdelspark. Detta behov förstärks av den förtätning som sker i stadsdelen genom att nya bostadskvarter uppförs. Dessutom föreslås i Översiktsplan 2010 att Kv. Seminariet utnyttjas som stadsdelspark. Det finns inga alternativa ytor för detta ändamål i stadsdelen. Därför bör Kv. Seminariet i sin helhet bevaras som stadsdelspark.”

Av Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandena av antagandebeslutet framgår att kungörelsen och planbeskrivningen ej innehåller uppgift respektive redovisning av det faktum att förslaget till detaljplan avviker från översiktsplanen (ÖP 2010); där anges att det i stadsdelen ska finnas en sammanhängande park om minst 5 ha. Länsstyrelsen prövar därför i sitt beslut frågan om detaljplanen avviker från översiktsplanen och, om så är fallet, om detta är en grund för upphävande av beslutet om antagande. Länsstyrelsen anser dock inte att så är fallet och anför som motivering bl.a. att riktlinjen i översiktsplanen ”rimligen inte kan uppfattas på så sätt att varje framtida enskilt beslut om detaljplaner inom området som inte innehåller en park om 5 ha avviker från riktlinjen i översiktsplanen. Översiktsplanens intentioner ska i stället förverkligas på sikt genom den sammantagna effekten av flera detaljplaner”.

FVU:s kommentar:

FVU vill påtala att riktlinjen i översiktsplanen naturligtvis inte kan tolkas så att det ska finnas en park på 5 ha i varje detaljplan som fastställs i stadsdelen. Däremot ska det finnas en stadsdelspark i stadsdelen. Seminarieparken är det enda återstående område där det är möjligt att få till stånd en sammanhängande park av en storlek som kan anses motsvara en stadsdelspark. Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att denna möjlighet går till spillo. Förslaget till detaljplan avviker därmed från gällande översiktsplan utan att detta redovisats i planärendet, vilket skulle ske enligt ÄPBL, något som också påpekats av föredragande länsassessor i en avvikande mening, och strider dessutom mot det i plan- och bygglagen numera förstärkta kravet att vid planläggning tillgodose behovet av parker och grönområden inom eller i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse.

Mot bakgrund av ovanstående anser FVU att förslaget till detaljplan vad gäller behov av parker strider mot 2 kap 7§ punkt 3, ÄPBL samt vad gäller förfarandet mot 5 kap. 24§ första stycket samt 26§ andra stycket ÄPBL.

FVU yrkar alltså sammanfattningsvis att beslutet att anta detaljplan för Kv.Seminariet upphävs.

För Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala dag som ovan

Kristina Berglund                                      Ulla Björkman

Ordförande                                               Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *