Ang dpl för Rickomberga 29:1 m fl, kvarteret Pumpen, dnr 2017-000554. Samråd

2017-05-10
Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för Rickomberga 29:1 m fl, kvarteret Pumpen, Diarienr 2017-000554, samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har följande synpunkter
För att man visuellt ska uppfatta ett område som stadsbygd krävs att det finns en relativt tät bebyggelse på ömse sidor av en gata. Av den anledning anser föreningen Vårda Uppsala att kv. Pumpen är ett lämpligt läge att uppföra flerbostadshus på då det i dagsläget redan finns flerbostadshus på andra sidan gatan. Den förslagna bebyggelsen i fyra våningar fungerar dessutom som en tilltalande övergång mellan det intilliggande villaområdet och de högre husen vid St. Johannesgatan.

Föreningen Vårda Uppsala har dock följande invändningar och funderingar:
FVU ställer sig mycket negativ till att hörnhuset ska få sex våningar och en mycket märklig takutformning. På samma sätt som med förtätningen mellan Luthagsesplanaden och Fyrisskolan förstörs ett harmoniskt utformat bostadskvarter av att hörnhuset ska accentueras med hjälp av högre höjd, asymmetriskt takfall och en orolig färgsättning. En lyckad stadsbygd uppnås inte genom att varje hörn särskiljer sig. Det skapar endast ett oroligt intryck.

FVU ställer sig vidare väldigt tveksam till att kvarteret öppnar sig ut mot Luthagsesplanaden. Om bebyggelsen istället var sluten åt detta håll skulle gården slippa merparten av det buller som den omfattande trafiken genererar. Sett från Luthagsesplanaden blir dessutom övergången mellan bostadsmiljön och parken mycket otydlig i det nuvarande förslaget.

Slutligen undrar FVU hur kommunens plan för drivmedelsförsörjning ser ut, med tanke på att många bensinstationer kommer att ersättas med bostadsbebyggelse. Utöver kv. Pumpen ska även bensinstationerna vid Rosendal, Eriksberg och vid korsningen Råbyvägen-Vattholmavägen tas bort. Andra är dessutom redan avvecklade såsom bensinstationen i Stabby vid korsningen Börjegatan-Hällbygatan. Med alla dessa nedläggningar minskar tillgängligheten till drivmedel kraftigt i Uppsala och FVU undrar därför hur dessa bensinstationer kommer att ersättas.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *