Subskriptionserbjudande

Föreningen Vårda Uppsala grundades våren 1961. I samband med föreningens 20-årsjubileum 1981 gav föreningen ut en skrift för att celebrera sitt långa och uthålliga arbete för befordrandet av en god stadsmiljö: 20 år med Föreningen Vårda Uppsala. Då ytterligare tjugo år gått manifesterade föreningen detta genom att ge ut en bok med titeln Uppsala – då, nu och i framtiden, denna gång för att via en tillbakablick konstatera vilka funktioner som format staden och lett fram till dess särdrag samt hur man för framtiden bäst skulle kunna förnya staden utan att fördärva dessa ännu urskiljbara drag. De utgör stadens identitet, det som gör staden eftersökt att bo i och för människor att besöka.
Nu har snart ytterligare tio år gått. Det har varit en intensiv tid för föreningen, som haft fullt upp med att yttra sig till kommunen över ett stort antal byggnadsärenden varje år och flera översiktsplaner. Dessa tio år har varit omvälvande på ett sätt som erinrar om 1960- och 70-talen, om också inte ännu lika förödande som då. Men föreningen har anledning att känna oro inför utvecklingen, särskilt vad gäller ett par av de särdrag som föreningen är mycket angelägen att värna om, nämligen Uppsalas karaktär av ”Staden på slätten” och den med detta särdrag sammanhängande stadsprofilen med Slottet och Domyrkan som dominerande kännemärken. Föreningen anser, att båda dessa drag i dagsläget är hotade. Föreningen ser också med oro på hur stadens grönytor och parker naggas i kanten. Till en del beror detta på trender i tiden med signalord som ”stadsmässighet” och ”landmärken”, vilka i förra fallet står för bygga högt och tätt och i det senare bygga särskilt höga byggnader, som skall ”sätta staden på kartan”. På kartan fanns Uppsala redan under tidig medeltid och finns där ännu genom vad staden är i sig.
Kan man förhindra att staden sväller ut över slätten, att den förtätas på bekostnad av de gröna andningshålen, att hushöjderna stiger i centrum så att gaturummen blir mörka och otrivsamma, kan man med andra ord genom planering förhindra denna negativa utveckling?
Föreningen vill fira sitt 50-årsjubileum med att lämna några förslag till hur Uppsala kan utvecklas utan att stadens attraktionskraft går förlorad. Det är detta som föreningens kommande bok: Att planera för 2000-talet. Fokus Uppsala behandlar. Boken planeras utkomma år 2011 och är skriven av fackmän på stadsplanering, trafikfrågor, botaniska aspekter m fl områden. Den omfattar drygt 200 sidor och är rikt illustrerad med färgbilder. Den kommer att vara trådhäftad och bunden samt ha omslag i färg. Priset beräknas i bokhandeln bli ca 350 kr.
Som medlem i Föreningen Vårda Uppsala kan du subskribera på ett eller flera exemplar till ett pris av 300 kr per exemplar (medlemmar 275 kr ) inkl porto. Subskriberar gör du genom att betala in denna summa på föreningens plusgirokonto 3 67 00 – 3 och göra din inbetalning senast 15 april 2010. På talongen bör följande uppgifter anges:

Antal exemplar av boken Att planera för 2000-talet.

Beställarens namn, adress och telefonnummer.

samt, om du inte är medlem, skriv Ej medlem.

Den som önskar bli medlem betalar in 125 kronor på ovan nämnda plusgiro. Ange i så fall MEDLEMSAVGIFT 2010 på talongen.

Ev förfrågningar görs till bokens redaktör, Anna Nilsén, tel 10 50 46.
Välkommen med din beställning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *