Ang dpl för Studenternas IP, dnr PLA 2012-020161. Granskning

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2017-05-10
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang detaljplan för Studenternas IP, Dnr: PLA 2012-020161. Granskning

FVU ställde sig i samrådsyttrande positiv både till program och gestaltning med ambitionen att på alla sätt, göra nya Studenternas till en märkesbyggnad och symbol för Uppsalas stadsliv. Det finns dock vissa saker som fortfarande kan förbättras.

Anläggningen är måttfull och tar maximalt 10 000 åskådarplatser. Problemet har trots det varit att utforma volymen så att den inte inkräktar på landskapsrum och fondperspektivet mot slott och domkyrka. Byggnaden för centrumverksamheter mot Kronåsen och paviljongerna vid entrétorget mot Stadsträdgården är välstuderade och ger anläggningen en bra förankring på platsen. Det samma kan dock inte sägas om byggnadsramen. Läktarkonturen som den framträder i förslaget är onödigt stereotyp, en tjock karm lagd runt arenan vilket får den att framstå som en ”kloss”, i negativ kontrast till de publika byggnadsdelarna. Varför inte skapa en mer varierad kontur, t.ex. en mjuk båglinje som balanserar resningen av centrumbyggnaden? En båglinje liknande den på Nya Ullevi kan konstrueras så att byggnaden inte skymmer fondperspektiv eller skuggar entrétorget. En dylik utformning skulle ge en anknytning till 50-talets eleganta minimalism vilket redan idag präglar torgpaviljongerna i förslaget.

Omsorgen om lågläktarna måste även gälla sockeldelen Det är viktigt att den ger både rytm och sammanhållning mot årum och torg och att den bidrar till en angenäm ram kring evenemangen. Här gäller noga val av material och textur. Samma omsorg bör läggas på serviceplatsen mot Ulleråkervägen i sydväst. Det är ett exponerat läge, som inte får framstå som ”köksväg” eller bakgård. Som varnande exempel kan varuintaget vid UKK anföras; där ett tomrum i bästa solläge förtar upplevelsen och bruket av omgivande stadsrum.

Frågan om trafikföring är viktig och här vansklig. Angöring med broförbindelsen via Kungsängs-esplanaden avgör om planen kan sättas i verket. Hur trafikleden läggs påverkar också hur den fortsätta hanteringen av idrottsplatsområdet skall ske, med risk för inskränkningar av kvaliteter som gäller vinteridrotterna. Här måste staden värna om en lösning som bidrar till en uppföljning med anläggningar av samma dignitet som Nya Studenternas.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf. Carl Erik Bergold , styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *