Ang dpl Rackarberget, Uppsala kommun. Dnr PBN 2015-001530. Granskning

2017-12-19

Till

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan Rackarberget, Uppsala kommun. Dnr PBN 2015-001530. Granskning

Föreningen Vårda Uppsala är positiv till den föreslagna förtätningen av Rackarberget. Förslaget visar att det går att förtäta utan att förstöra en värdefull kulturmiljö. I planhandlingarna står det att:

”…de nya byggnaderna ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet, i harmoni med de kulturhistoriska värden som finns i området. Vid ändringar av den befintliga bebyggelsen ska ursprunglig utformning vara vägledande.”

Detta knyter an till Uppsala kommuns arkitekturpolicy, men för en gång skull är det inte bara tomma ord utan de har här omsatts i praktiken. FVU uppmanar kommunen att se till att samma förståelse för platsens värde genomsyrar alla detaljplaneprojekt.

FVU är vidare mycket positiv till att Bruno Mathssons barnstuga får skyddsbestämmelser och att dessa även innefattar de ursprungliga tekniska systemen.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *