Ang dpl kv Sagan och kv Vinghästen. Granskning

2017-12-19

Till

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Granskningsyttrande avseende detaljplaneförslag kv. Sagan PBN 2014-000508 och kv. Vinghästen PBN 2015-002223

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har under flera år följt planarbetet vad avser såväl Ulleråkersområdet som hela Södra staden och har ingivit flera yttranden till kommunen. Här bifogas två övergripande skrivelser från FVU 2013-06-18 och 2015-09-14 samt två tidigare yttranden vad gäller i detta ärende aktuella delar, alltså kv. Sagan, tidigare Vattentornsparken (PBN 2014-000508) och kv. Vinghästen, tidigare Centrala Ulleråker (PBN 2015-2223).
Vad gäller dp-förslagen ifråga om kv. Sagan och kv. Vinghästen som nu är föremål för granskning finner FVU, att planbeskrivningarna visserligen är mer genomarbetade än tidigare förslag, men att de kritiska synpunkter i sak som FVU anfört tidigare ändå i allt väsentligt kvarstår.
Enligt FVU:s uppfattning är sålunda den tilltänkta bebyggelsen både för tät och bitvis för hög samt inkräktar onödigtvis på viktiga natur- och kulturvärden och därtill innebär den ett allvarligt hot mot grundvattnet, särskilt under exploateringsfasen, och innebär andra säkerhetsrisker p.g.a. trafikplaneringen.
Miljökonsekvensbeskrivningen får anses missvisande såtillvida som fokus är på resultatet av utbyggnaden medan miljöriskerna torde vara störst under själva byggfasen. Kostnaderna för att förebygga skador anges inte specifikt, men blir rimligen avsevärda. Frågan bör ställas om det är så angeläget med den höga exploateringsgraden att den uppväger såväl risker som kostnader.
Det finns ytterligare skäl att dra ner på den tilltänkta utbyggnaden. Redan den senaste tidens sjunkande bostadspriser liksom utebliven etablering av EU-verksamhet i närområdet kan vara skäl nog för litet andhämtning vad gäller exploateringstakten i kommunen rent allmänt till nytta inte minst för olika bevarandevärden, som i plan efter plan kommer i kläm.
FVU vill i fallet särskilt återknyta till föreningens tidigare yttranden vari Ulleråkersområdets viktiga skyddsvärden framhållits. Särskilt den gamla tallparken med dess mer än 300-åriga vackra träd, f.ö. vårt lands äldsta naturreservat (fredat av Gustav III 1773 som ”skogsparck”) och den äldre institutionsbebyggelsen, som har högt kulturhistoriskt värde.
FVU ställer sig emellertid inte avvisande till varje ytterligare utbyggnad för bostadsändamål utan har tvärtom tidigare lämnat förslag på hur en sådan skulle kunna utformas i samklang med de viktiga värdena som området innehåller och därmed erbjuda både ett fortsatt skydd för dessa och ett attraktivt boende för många (bif.). De förslag som kommunen nu presenterat innebär dock en alltför hög exploatering som förstör de viktiga bevarandevärdena och även innebär onödiga miljörisker under utbyggnadsfasen. Härtill kommer andra säkerhetsrisker som har med framkomligheten att göra. Området synes på grund av trafikplaneringen bli en sorts kategoriboende för unga, friska cyklister vilket inte återspeglar befolkningen i stort, särskilt inte den äldre delen. Kommunen bör i sin bebyggelsepolitik av många skäl eftersträva att nya bostadsområden blir tillgängliga och attraktiva för alla boendegrupper.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf. Ulla Björkman , styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *