ang förslag till planprogram för lokalisering av nytt kraftvärmeverk. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Kommunledningskontoret i Uppsala kommun 2012-09-26
753 75 UPPSALA

ang förslag till planprogram för lokalisering av nytt kraftvärmeverk i Uppsala kommun. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade planprogram, utsänt för samråd/granskning t.o.m. 2012-10-01.

Vattenfall behöver byta ut nuvarande kraftvärmeverk i Boländerna före år 2020 på grund av hög ålder och för att kunna elda med klimatvänligt bränsle. Befintlig sopförbränningsanläggning beräknas dock komma att drivas c:a 40 år till. Uppsala kommun har tagit fram ett planprogram som ett första steg i processen som enbart avser lokaliseringsfrågan.

I programmet redovisas två huvudalternativ efter det att 11 alternativa platser i och omkring Uppsala utretts. De två platserna är Boländerna, intill den nuvarande produktionsanläggningen, respektive Fullerö, mellan ostkustbanan och E4.

FVU:s synpunkter
FVU har i och för sig inte någon invändning mot hur lokaliseringsalternativen valts ut, sett ur verksamhetsperspektiv (s. 11 ff), men betonar, att för en anläggning av ifrågavarande slag bör miljöbalkens kravregler finnas med som styrande från början. Med detta är inte sagt att frågan om miljöpåverkan saknas i planprogrammet, men den kommer in framförallt när de två huvudförslagen utmejslats. Om frågan varit i fokus från början kanske ytterligare områden hade undersökts, exempelvis andra områden som redan är påverkade av miljöfarlig verksamhet.

FVU har i olika sammanhang uttryckt, att det är angeläget att industri- och institutionsområden som är belägna nära stadens centrum omprövas för mera centrumnära ändamål såsom bostäder, kontor, handel och annan service och denna principiella synpunkt kvarstår. Ändå finner FVU i valet mellan de två huvudalternativen i planprogrammet för ett nytt kraftvärmeverk, att miljöskäl talar för Boländerna snarare än Fullerö.

Den ytterligare miljöpåverkan som anläggningen skulle innebära i Boländerna blir, som framgår av planprogrammets miljöavsnitt, jämförelsevis mindre än om den förläggs till ett miljömässigt förhållandevis opåverkat landskap i Fullerö, dessutom nära riksintresseområden för kulturmiljövården.

Härtill kommer, att befintliga anläggningar ifråga om tekniska system m.m. i Boländerna kan nyttjas mer effektivt och med mindre energiförluster. Energiförbrukningen (värme) kommer antagligen att vara störst i själva staden också framgent, även om verksamheter i framtiden skulle komma att lokaliseras till Fullerö.

Den ökade miljöstörningen i Boländerna blir dock knappast obetydlig; härtill kommer att trafiken till anläggningen ökar. Därför är det viktigt, att vad som sparas in på att samutnyttja en befintlig anläggning i Boländerna snarare än att utlokalisera kraftvärmeverket satsas på teknikutveckling och bra miljölösningar på plats.

Även om sopförbränningsanläggningen kommer att drivas i ytterligare 40 år bör inriktningen vid planeringen av kraftvärmeverket vara att kvarters- och gatustruktur så långt möjligt utformas så att ett gott samspel uppnås med stadens rutnätsplan.

Skorstenen på det befintliga värmeverket är enligt uppgift ca 80 m hög, d.v.s. 20 m lägre än skorstenen på det planerade nya verket. Den befintliga skorstenen är påtaglig i bilden av stadens siluett och den nya skorstenen kommer att bli än mer påtaglig i vyn över staden. Även själva byggnaden, 60 m hög, kommer att träda fram kraftigt i stadsbilden. Om alternativet Boländerna slutligen väljs krävs därför en mycket kvalificerad arkitektinsats för att finna en utformning av både byggnad, skorsten och tomtmark som gör så lite visuellt intrång som möjligt och smälter samman med stadsbilden på bästa möjliga sätt. Kanske byggnaden delvis kan grävas ner?

Sammanfattning
FVU ställer frågan om verkligen alla tänkbara lokaliseringsalternativ utretts, t ex andra områden som redan har miljöfarlig verksamhet. Av de båda huvudalternativen förordas Boländerna. Om detta alternativ blir aktuellt är det av stor vikt att byggnaden och skorstenen utformas med mycket god arkitektur så att anläggningen smälter samman med och gör så lite intrång som möjligt i stadsbilden.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund Ulla Björkman
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *