ang dpl för Danmarks-Kumla 1:4, 5:1, 9:1 m fl, dnr 2010/20045-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-09-21
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Danmarks-Kumla 1:4, 5:1, 9:1 m.fl., Uppsala kommun.
Dnr 2010/20045-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t.o.m. 2012-09-21. Planområdet ligger öster om Gnistarondellen mellan Almungevägen och gamla E4 och föreslås nyttjas för handel, kontor och industri om totalt 31500 m² BYA (byggrättsarea). Dagligvaruhandel får omfatta högst 12000 m². I huvudsak är planförslaget oförändrat jämfört med samrådet.

FVU:s synpunkter
Vid samrådet framhöll FVU bl.a. att kommunfullmäktige genom beslutet att anta Översiktsplan 2010 angivit inriktningen för den fortsatta stadsbyggnaden i Uppsala och i kommunen i övrigt och att planförslaget i många avseenden strider mot dessa mål. Dessa synpunkter är fortfarande relevanta. FVU anförde sammanfattningsvis följande:

Etableringen av ytterligare ett stort handelsområde som i första hand är tänkt för bilburna ökar bilanvändningen och strider därför mot klimatmålen. Denna etablering i externt läge dränerar underlag för den bostadsnära handeln och leder till att lokala centra tappar livskraft. Förslaget innebär att det redan utbredda verksamhetsområdet bestående av Boländerna och Fyrislund utökas ytterligare med detta planområde; en fortsatt planering enligt 1960-talets princip att lägga ut stora funktionsseparerade enklaver i stället för att utveckla en blandstad. Tendensen att lägga verksamhetsområden utanför den egentliga staden innebär också ett hot mot ett av Uppsalas viktigaste kännemärken, stadens tydliga möte med det omgivande jordbruks- och kulturlandskapet. I dessa glesa verksamhetsområden kan det aldrig bli fråga om den stadsmässiga bebyggelse som är önskvärd utmed två av de viktigaste infarterna mot staden.

I miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande granskningsversionen av planförslaget anförs som samlad bedömning bl.a. att ”en stor negativ påverkan kommer att uppstå på lokala värden för landskapsbild (”staden på slätten” och utpekat värdefullt landskapsrum) liksom på kulturmiljöer av lokalt värde”. I planhandlingen anförs bl.a. att ”Planförslaget är i huvudsak fokuserat på att utveckla handel. Detta kommer att medföra ett ökat bilresande som måste beaktas i den fortsatta planeringen för att tillgodose kommunens övergripande ambitioner med minskade klimatutsläpp”. Av planhandlingen framgår också att enligt en klimat- och handelsutredning kommer en av effekterna av projektet att bli en negativ påverkan på butikerna i centrala Uppsala.

Kommunen har formulerat utomordentliga mål i Översiktsplan 2010. Av Uppsala kommuns hållbarhetsbokslut framgår att speciellt utsläppen från trafiken måste minska. I planhandlingarna konstateras negativa effekter som kraftigt strider mot dessa mål. Om avsikten är att översiktsplanens roll ska var mer än en hyllvärmare är det enda rätta är att dra tillbaka planförslaget.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *