ang förslag till vindbruksplan för Uppsala kommun. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala kommun 2011-09-20
Kommunledningskontoret
75375 Uppsala
E-postadress: vindbruksplan@uppsala.se

ang förslag till vindbruksplan för Uppsala kommun. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag utsänt för samråd till 2011-09-30. Förslaget avses att fogas till översiktsplan 2010 som ett tematiskt tillägg.

FVU:s synpunkter
Förslaget till vindbruksplan är på det hela taget acceptabelt beträffande lokalisering. De föreslagna områdena ligger alla i tämligen perifera delar av kommunen och hänsyn har tagits till naturreservat och Natura 2000–områden. De överväganden som gjorts beträffande påverkan av landskapsbilden verkar rimliga. Verken blir givetvis synliga och kan uppfattas som störande ur vissa synvinklar, vilket är ofrånkomligt om vindkraft alls skall kunna etableras. Skyddsavstånd till bebyggelse, vägar, järnvägar, kraftledningar m m synes ha beaktats.

Själva anläggandet är en aspekt som knappt berörs. Stabila vägar måste dras för transporterna. Det är i detta fall en fördel, att ett nät av skogsbilvägar finns i de flesta områdena. Dessa bör utnyttjas så långt möjligt och nya vägar måste dras med omsorg, speciellt vid myrmarker och vattendrag, som annars kan dämmas, tryckas samman och påverkas på andra sätt. I det flacka Uppland kan hydrologin lätt påverkas negativt också av begränsade ingrepp.

Risken för fåglar, särskilt för sträckfågel och för rovfågelrevir brukar påtalas ifråga om vindkraft, men berörs inte alls i planen. FVU kan inte bedöma om risker föreligger men aspekten borde ha omnämnts.

Några synpunkter för vart och att av områdena:

1. Bredsjön – Siggeforasjön. Myrarna söder om Siggeforasjön måste förbli opåverkade. Precis på kommungränsen ligger Högbo flygsanddyner, en för Uppland mycket ovanlig geologisk formation, som måste lämnas intakt (se jordartskartan Ae 131 Enköping NV)
2. N väg 72, V om Järlåsa. En enl. kartan dikespåverkad myr.
3. N om Östfora (från Backbo till NO om Kallön). Strax österut ligger Stigsbo Rödmosse, en av Uppsala kommuns mest skyddsvärda våtmarker (är naturreservat). Den måste ges ett tillräckligt skyddsavstånd.
4. SO Tämnaren/ Sörsjön. Här måste det planerade Risbo-reservatet särskilt beaktas. I området ligger det imposanta flyttblocket Myggstenen, som måste ges ett respektavstånd vid utbyggnad. Ett par mindre sjöar (Tvigölingen och Nävergården) bör man också ta särskild hänsyn till.
5. SO Tämnaren mellan Velången och Vissjön. Inga speciella naturobjekt.
6. SO Tämnaren N om Nolmyra. Utbyggnad väster om vägen från Nolmyra mot norr bör av hänsyn till Tämnarlandskapet undvikas.
7. NV om Skyttorp. Inga speciella naturobjekt. Avståndet till den känsliga Vendelbygden är sannolikt betryggande.
8a. Sydost (inte sydväst!) om Knutby, N om Gavel Långsjön. Naturreservatet
Aspdalsmossen tangerar området och kräver särskild hänsyn.
8b. Sydväst (inte sydost!) om Knutby, NV (inte NO!) om Gavel Långsjön). Inga speciella
naturobjekt.

Förutsatt att hänsyn tages till anförda synpunkter kan FVU för sin del tillstyrka vindbruksplanen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Bengt Jonsell, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *