ang överkl av Uppsala kommunfullmäktiges beslut att anta dpl för SÖ Fullerö. Dnr 403-5467-13.

Föreningen Vårda Uppsala

Länsstyrelsen Uppsala län ,  Rättsenheten                                                                                       2013-12-02

751 86 Uppsala

Ang överklagande av kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö. Dnr 403-5467-13.

Föreningen Vårda Uppala har från länsstyrelsen erhållit en skrivelse från Fullerö Park AB för kännedom eventuellt yttrande senast den 12 december 2013. Fullerö Park AB är initiativtagare till detaljplanen och ägare av den fastighet som detaljplanen avser. FVU ber att få anföra följande:

Bolaget skriver att detaljplaneområdet varken ligger i eller gränsar till riksintresse K30, att planområdet som närmast ligger 175 m från riksintresseområdets gräns, att detaljplaneområdets yta motsvarar 4 ‰ av riksintressets yta samt att planområdet är beläget endast utefter 1,2 % av riksintressets gräns. Bolaget anför vidare att E4 löper mellan riksintresseområdet och detaljplaneområdet och menar att redan mot den bakgrunden måste detaljplaneområdets negativa påverkan på riksintresset vara i princip obefintlig.

FVU:s kommentar

Som FVU anför i sitt överklagande 2013-09-17 är riksintresset K 30 ”Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar” en unik kulturmiljö med flera tusen års kontinuitet, dessutom rikspolitiskt centrum under forn- och medeltid. Denna oerhört rika kulturmiljö ingår i en öppen odlingsbygd med inslag av hag- och ängsbackar och knyts härigenom samman till en helhet. Att man uppfattar helheten i kulturmiljön är en viktig förutsättning för den historiska förståelsen.

De räkneövningar som bolaget redovisar i sin skrivelse visar tyvärr ringa förståelse för riksintresseområdets unika värden och är inte en relevant metod för att bedöma påverkan på riksintresset. Dessutom anges felaktigt att E4 löper mellan riksintresseområdet och detaljplaneområdet; hela den östra delen av riksintresseområdet ligger på samma sida om E4 som detaljplaneområdet med väg 290 som ett viktigt stråk för många besökare. Den kanske mest avgörande aspekten med hänsyn till påverkan på riksintresset, nämligen byggnadshöjderna på bostadshus och hotell jämte den trädridå på ca 20 m höjd som är planerad, är överhuvudtaget ej nämnd i bolagets skrivelse. Dessa volymer kommer drastiskt att bryta sammanhanget och påverka upplevelsen av helhetsmiljön.

Avgränsningen av riksintressena skedde på 1970- och 80-talen som en följd av den fysiska riksplaneringen. Sedan dess har mycket kunskap tillförts, i detta fall bl a genom utgrävningarna för E4 men även utgrävningarna för järnvägstunneln i Gamla Uppsala. FVU hänvisar i sitt överklagande till Riksantikvarieämbetets PM 2012-11-08 där det bl a anges att ”Även åtgärder utanför riksintresseområden kan medföra påverkan på riksintresset …”. När det gäller bedömning av skada på riksintresseområden, inte minst i detta fall där det handlar om ett både nationellt och internationellt känt kulturarv, måste analysen ske i ett brett perspektiv som inkluderar omgivningens påverkan och som också bygger på den kunskap som tillförts sedan riksintresseområdena schablonmässigt avgränsades för ca 30 år sedan.

Bolaget hänvisar till ny rapport insänd till plan- och byggnadsnämnden 2013-08-15 från Trivector. I denna utredning konstateras bl a att om projektet Sydöstra Fullerö genomförs kommer årligen 76 % mer koldioxidutsläpp att genereras jämfört med nollalternativet. Det är Temapark och hotell som enligt utredningen tillsammans står för 89 % av utsläppsökningen.  Enligt utredningen innebär utbyggnadsalternativet jämfört med nollalternativet, sett för hela Uppsala kommun, en utsläppsökning på 0,8 % jämfört med tidigare utredning där ökningen beräknades till 2,3 %.

I nollalternativet har antagits att hälften av den handelsyta som planeras i Fullerö, i stället byggs till på någon annan extern etablering. Ett alternativt scenario som anges i utredningen är att denna handelsyta byggs ut i lokala bostadsområdescentra i lägen väl tillgängliga med kollektivtrafik, per cykel och till fots; ett sådant scenario skulle innebära att utsläppen av koldioxid minskar i nollalternativet.

FVU:s kommentar

Utredningen bygger på många svårbedömda antaganden, vilket gör att beräkningarna får betraktas som osäkra. Men oavsett vilken utsläppsnivå man slutligen hamnar på kan konstateras att ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra ökade utsläpp, vilket strider mot kommunens klimatmål som anger en minskning av växthusgaserna med 30 % per invånare i förhållande till nivån 1990. Av kommunens hållbarhetsbokslut framgår för övrigt att utsläppen av växthusgaser totalt sett i stället visar en tendens att öka, varför ett genomförande av SÖ Fullerö ytterligare skulle spä på denna tendens i strid med klimatmålen.

FVU vill kraftfullt förorda en handelspolicy enligt scenariot utbyggnad av handelsyta i lokala centra. En sådan policy skulle förutom minskade utsläpp innebära mera stadsliv i lokala centra samt god tillgänglighet till dagligvaruhandel inte minst för äldre och andra hushåll utan bil.

Bolaget hänvisar även till ny rapport insänd till plan- och byggnadsnämnden 2013-08-15 från HUI, Research. I rapporten anförs bl a att de boende i Storvreta får betydligt kortare avstånd till närmaste stora livsmedelsbutik och att de befintliga butikerna i Storvreta är av mindre karaktär med ett begränsat sortiment. Befolkningen i Storvreta förväntas öka med upp till 4000 personer till år 2030 och HUI bedömer att detta ökade befolkningsunderlag betyder att det finns goda förutsättningar för de båda butikerna att leva kvar och utvecklas, trots etablering av dagligvaruhandel i Fullerö Park. I rapporten anges vidare att huruvida de båda befintliga butikerna klarar sig beror till stor del på hur många bostäder som byggts då butiken i Fullerö Park öppnar samt på hur väl de kan klara en period av stillastående eller vikande omsättning innan köpkraften vuxit.

FVU:s kommentar

Det stämmer inte att COOP och ICA i Storvreta är av mindre karaktär med begränsat sortiment. Ingen av dem är ”Närabutiker”. Även om förutsättningarna för butikernas överlevnad skulle förbättras långsiktigt vid en tillväxt av Storvreta blir det sannolikt många år av vikande omsättning efter det att dagligvaruhandel öppnat i Fullerö Park, vilket innebär stor risk för nedläggning av butikerna.

FVU hänvisar i övrigt till överklagande daterat 2013-09-17.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *