Ang. samråd för detaljplan för Bälinge-Ekeby 1:2 (PBN 2017- 000762)

Till plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                          2023-06-02 sbf.planadministrator@uppsala.se

Med anledning av PBN: s samråd i rubricerade ärende får Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anföra följande:

Enligt detaljplanen föreslås en utbyggnad med ca 200 bostäder, en förskola samt natur- och parkmiljöer i östra Bälinge. Den föreslås ske huvudsakligen på jordbruksmark. Exploateringen bedöms enligt detaljplanen överensstämma med gällande översiktsplan. Föreningen Vårda Uppsala är av motsatt uppfattning.

Jordbruksmark börjar alltmer bli en bristvara. FVU har vid upprepade tillfällen varit kritiska till det stora nyttjandet av värdefull jordbruksmark runt Uppsala. I det här fallet anser vi att utpekandet av Bälinge som prioriterad ort inte kan utgöra grund för fortsatt exploatering av jordbruksmark.

Som underlag behövs en bättre beskrivning av planområdets marktyper (skogsmark för produktion respektive rekreation, jordbruksmark, impediment/berg i dagen etc.) samt angivelser av storleken i hektar av olika marktyper. Även andelen anspråkstagen mark för exploatering för respektive marktyp bör anges så att det tydligt framgår vilka markvärden som påverkas.

Om man i en översiktsplan motiverar exploateringen av jordbruksmark genom att peka ut en ort som prioriterad åsidosätts lagstiftningen som avser att skydda jordbruksmark. Vid ett utpekande av prioriterade orter ska istället kommunen ta höjd för att lämplig mark finns att tillgå på orten. I gällande översiktsplan (2016:75) ges stöd för denna ståndpunkt under rubriken Inriktning för Bälinge och Lövstalöt:

Endast en mindre utveckling av ny bostadsbebyggelse bedöms vara möjlig under planperioden. Tätorternas läge i det öppna slättlandskapet och karaktären på befintlig bebyggelse sätter gränser för hur de kan utvecklas enligt de principer som gällt hittills. För att kunna bedöma möjligheten till större expansion behövs programstudier som tar ett helhetsgrepp för båda tätorterna och inkluderar utvecklingsmöjligheterna av både bostäder, service och verksamheter.

En prioriterad ort kan alltså bara byggas ut om lämplig mark finns att tillgå. Detaljplanen diskuterar inte denna omständighet utan konstaterar bara att endast jordbruksmark står till förfogande och att detta är en situation som är vanlig i jordbruksbygd. FVU ser en risk för att man därmed skapar ett prejudikat som kan användas i andra kommande planer inom kommunen.

Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § är jordbruk av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Idag exploateras jordbruksmark många gånger utan de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Hänsynen till MB 3 kap. 4 §, ska en kommun uppfylla genom att i sin planering formulera vad som är väsentliga samhällsintressen, väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift och pröva alternativa lokaliseringar – område för område. Avvägningen ska baseras på en allmän princip om att hushålla med jordbruksmarken.

Kommunen anger i Uppsala ÖP 2016:

Jordbruksmarkens värden har fått förnyad aktualitet genom bland annat förändringar i omvärlden. Jordbruksmark är nödvändig för försörjningssäkerheten i ett föränderligt och växande samhälle. Ökad lokal och global efterfrågan på mat, foder och energi, en minskad biologisk mångfald och en klimatförändring ställer stora krav på planering av markanvändningen för framtiden.

Enligt Uppsala ÖP 2016 avsnitt 3:2 anges: ”Brukningsvärd åkermark ska i första hand bevaras”.

För att uppfylla regelverket vid planerad exploatering av jordbruksmark och kommunens egna ambitioner enligt ÖP 2016, förväntar vi oss att kommunen presenterar konkreta alternativa lokaliseringar för utbyggnad i Bälinge som inte exploaterar värdefull jordbruksmark.

Om Bälinge ska byggas ut bör det alltså ske på annat sätt än att jordbruksmark tas i anspråk eftersom det är av väsentligt samhällsintresse även på nationell nivå att sådan mark undantas från bebyggelse. Alternativt att en mindre utbyggnad kan ske på lämplig mark inom Bälinges serviceområde i form av en mindre agglomeration på litet avstånd från Bälinge.

Föreningen Vårda Uppsala avstyrker därför föreliggande detaljplan och efterlyser istället en utredning om det finns annan mark som är mera lämplig att ta i anspråk för exploatering i olika former inom den prioriterade ortens upptagningsområde för ortens servicefunktioner. Det vore säkert välkommet.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund Ordförande
Per Hedfors Styrelseledamot
Gunnar Norén Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *