Yttrande över detaljplan för Ulva gång- och cykelväg.(PBN 2018-1826)

Till plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2023-06-02
Plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Med anledning av Plan- och byggnadsnämndens remiss i rubricerade ärende får Föreningen Vårda Uppsala anföra följande:

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en gång- och cykelförbindelse mellan Klastorp och Ulva samt en bropassage över Jumkilsån. Det är sedan en tid ett mycket välkommet sätt att skapa en g/c förbindelse samt ett rekreationsstråk mellan centrala Uppsala samt Ulva och Bälinge. Den nya gång- och cykelvägen är tänkt att bli en naturlig förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen som går längs Fyrisåns västra sida från Tunabackar fram till Klastorp. Härmed skapas samtidigt en mycket attraktiv förbindelse hela vägen från Ulva kvarn till Flottsund.

Å-rummet har sedan kommunfullmäktiges enhälliga beslut 1980 att göra det till ett bevarandeområde samt under årtiondena därefter på många sätt blivit ett allt viktigare offentligt rum för alla Uppsalabor, inte minst ur rekreationssynpunkt men även ur många andra synpunkter, inte minst sociala. Detsamma gäller för det gång- och cykelstråk som under den s.k. Gröna vågens och 1970-talets inledning skapades mellan Tunabackar och Gamla Uppsala. Stråk av detta slag fungerar förutom som frilufts- och rekreationsstråk också som sammanbindande länkar och mötesstråk för stadens och kommunens olika delar. Ett rum för ökad kontakt med vår värdefulla natur- och kulturmiljö men också för sociala kulturaktiviteter av olika slag.

Ulva kvarn har under de senaste decennierna utvecklats till en plats med unika och fängslande konsthantverk med smide, keramik, smycken, korgmakeri, hemvävda textiler, linprodukter, glaskonst, träslöjd mm. samt en marknad för närproducerade matvaror. Men det är också en plats för ett aktivt kaféliv och många event. Genomförandet innebär givetvis en tydlig miljöpåverkan när det gäller de landbaserade naturvärden, för biotopskyddet och för visst växt och djurliv. Det är dock mycket tillfredställande att tillgängligheten till å-rummen samtidigt ökar och att strandskyddet förblir intakt när det gäller att skydda och säkerställa Fyrisåns och Jumkilsåns natur, djurliv och vattendrag för exploatering.

På samma sätt har den nuvarande å-rummet genom Uppsala och längs södra Uppsalastadsområde genom Ulleråker och Ultuna fram till Flottsund och Flottsund en potential att långsiktigt förutom till en attraktiv natur- och rekreationsmiljö komma att utvecklas till en värdefull och aktiv natur- och kulturmiljö för hela Uppsalaregionen. En tänkbar framtidsstrategi vore därför att i kommande översiktsplan i å-rummet markera potentiella områden för framtida lokala, regionala och nationella kultursatsningar.

Sammanfattningsvis tillstyrker Föreningen Vårda Uppsala framlagt förslag till detaljplan för Ulva gång- och cykelväg.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *