Ang. samråd för detaljplan för Gysta 1:13, PBN 2016- 001667

Till plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
E-post: sbf.planadministrator@uppsala.se

Med anledning av PBN: s samråd i rubricerade ärende får Föreningen Vårda Uppsala(FVU) anföra följande:
I kommunens samrådshandling föreslås en utbyggnad med ca 50 lägenheter samt natur- och parkmiljöer i nordöstra Bälinge. Den föreslås ske huvudsakligen på jordbruksmark. Exploateringen bedöms överensstämma med gällande översiktsplan.

Jordbruksmark börjar alltmer bli en bristvara. FVU har en längre tid liksom tidigare
utvärderingar av kommunens översiktsplaner ställt sig kritiska till det stora nyttjandet av
värdefull jordbruksmark runt Uppsala. Föreningen Vårda Uppsala ser därför inte utpekandet i sig i kommunens översiktsplan som prioriterad ort kan utgöra grund för fortsatt exploatering av jordbruksmark.

Som underlag behövs en bättre beskrivning av planområdets marktyper (skogsmark för
produktion respektive rekreation, jordbruksmark, impediment/berg i dagen etc.) samt
angivelser av storleken i hektar av olika marktyper. Även andelen anspråkstagen mark för exploatering för respektive marktyp bör anges så att det tydligt framgår vilka markvärden som påverkas.

Ifall ett utpekande i en översiktsplan som prioriterad ort skulle motivera exploatering av
jordbruksmark, åsidosätts lagstiftningen som avser att skydda jordbruksmark. Vid ett
utpekande av prioriterade orter ska istället kommunen ta höjd för att lämplig mark finns att tillgå på orten. I gällande översiktsplan (2016:75) ges stöd för denna ståndpunkt under rubriken Inriktning för Bälinge och Lövstalöt: Endast en mindre utveckling av ny bostadsbebyggelse bedöms vara möjlig under planperioden.Tätorternas läge i det öppna slättlandskapet och karaktären på befintlig bebyggelse sätter gränser för hur de kan utvecklas enligt de principer som gällt hittills. För att kunna bedöma möjligheten till större expansion behövs programstudier som tar ett helhetsgrepp för båda tätorterna och inkluderar utvecklingsmöjligheterna av både bostäder, service och verksamheter.

Ett utpekande som prioriterad ort kan innebära att orten byggs ut, men på därför lämplig
mark. I samrådshandlingen visas ingen utredning av alternativa marker för exploatering.
Istället konstateras utan omsvep att ingen alternativ mark står till förfogande. Dessutom
framhålls att situationen är vanlig i jordbruksbygd. Föreningen Vårda Uppsala bedömer
därför att risken är stor att motsvarande prioriteringar är att vänta även i andra kommande planer inom kommunen.

Föreningen Vårda Uppsala ser inte att planutredningen i tillräcklig omfattning visar att det saknas alternativ mark för exploatering.
Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § är jordbruk av nationell betydelse och brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Idag exploateras jordbruksmark många gånger utan de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Hänsynen till MB 3 kap. 4 §, ska en kommun uppfylla genom att i sin planering formulera vad som är väsentliga samhällsintressen, väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift och pröva alternativa lokaliseringar – område för område. Avvägningen ska baseras på en allmän princip om att hushålla med jordbruksmarken.

Kommunen anger i Uppsala ÖP 2016: Jordbruksmarkens värden har fått förnyad aktualitet genom bland annat förändringar i omvärlden. Jordbruksmark är nödvändig för försörjningssäkerheten i ett föränderligt och växande samhälle. Ökad lokal och global efterfrågan på mat, foder och energi, en minskad biologisk mångfald och en klimatförändring ställer stora krav på planering av markanvändningen för framtiden.

Enligt Uppsala ÖP 2016 avsnitt 3:2 anges: ”Brukningsvärd åkermark ska i första hand
bevaras”. För att uppfylla regelverket vid planerad exploatering av jordbruksmark och kommunens egna ambitioner enligt ÖP 2016, förväntar vi oss att kommunen presenterar konkreta alternativa lokaliseringar för utbyggnad i Bälinge som inte exploaterar värdefull jordbruksmark.

Föreningen Vårda Uppsala föreslår därför att en utbyggnad av Bälinge bör utgå från
nuvarande upptagningsområde för ortens servicefunktioner. Den fortsatta utvecklingen kan ske antingen genom förtätning med kompletterande bebyggelse- och upplåtelseformer eller sökas inom servicefunktionernas vidare upptagningsområde utanför tätorten. Detta betyder att kommunens befintliga VA-plan inte kan vara styrande för framtida utbyggnad. I praktiken kan detta betyda att Bälinge utvecklas i ett nytt läge på visst avstånd från befintlig tätort, och som ändå kommer att utgöra det kundunderlag som eftersträvas för den prioriterade ortens servicefunktioner.

Denna modell för utbyggnad i form av en fristående agglomeration på visst avstånd från
befintlig tätort ska inte betraktas som så kallad spridd bebyggelse. Den nya agglomerationen bör byggas tät och måttfull med eget VA-nät om det visar sig vara olönsamt att dra ledningar till det nya läget från befintligt VA. Den nya agglomerationen bör ha goda kollektivförbindelser samt ansluta till den bebyggelse och topografi som finns på den nya platsen på ett sätt som respekterar platsens historiska kontinuitet. Denna modell för utbyggnad anser FVU i ökad utsträckning bör bli mer vanligt förekommande i jordbruksbygd för att undvika exploatering av jordbruksmark.
Utbyggnaden av Bälinge kan således lösas på annat sätt än att jordbruksmark tas i anspråk.

Det är inte av väsentligt samhällsintresse att Bälinge utvidgas med föreslagen låg
bostadsbebyggelse så att det motiverar anspråkstagande av jordbruksmark. Däremot är
bevarande av jordbruksmark av väsentligt samhällsintresse även på nationell nivå av många anledningar som bör vara väl kända. Ett särskilt ansvar ligger på kommuner med betydande jordbruksbygd. Uppsala kommun bör därför föregå med gott exempel vid tillämpning av lagstiftningen.

Med hänvisning till ovanstående avstyrker härmed FVU härmed samrådshandlingens
planförslag och efterlyser istället en utredning av lämplig mark för exploatering inom den prioriterade ortens upptagningsområde enligt ovan. Bebyggelsetypen bör även till
betydande del kunna ersättas med flerfamiljshus istället för villor och radhus så att en tätare bebyggelse erhålls och kundunderlaget för servicefunktionerna ökar på en mindre anspråkstagen yta.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund Ordförande
Per Hedfors Styrelseledamot
Gunnar Norén Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *