ang trädfällning i Seminarieparken till Länsstyrelsen och Byggnadsnämnden

Till

Länsstyrelsen i Uppsala län                                                                                         2016-04-24

Byggnadsnämnden i Uppsala kommun

ang. trädfällning i Seminarieparken.

Många träd har fällts i Seminarieparken under det senaste året. Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anser att dessa åtgärder inte skett under hänsynstagande till anläggningens bekräftat höga riksintressevärden utan tvärtom urholkat dessa och vill med denna skrivelse dels påkalla omedelbara åtgärder av kommunen så att de skyddsvärda kvaliteterna kan bevaras, dels påskynda handläggningen hos länsstyrelsen av FVU:s ansökan 2011-06-16 om byggnadsminnesförklaring av Kv Seminariet.

Riksintresset vad gäller Kv Seminariet avser kulturmiljövården (K 40 A Uppsala stad) och har prövats rättsligt genom domen 2014-03-24 av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i mål P 8800-13 som avsåg Uppsala kommuns detaljplan 2012-04-23 för Kv Seminariet. MÖD fastställde i domen Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-09 i mål P 1483-13 att upphäva detaljplanen med hänvisning till risken för påtaglig skada på riksintresset.

Domstolarnas utslag innebär en bekräftelse på det höga kulturhistoriska värde som den väl bevarade miljön som helhet innebär genom att den är unik i sitt slag i landet med såväl byggnader som park- och trädgårdsanläggningar.

FVU har nu noterat följande ingrepp i Seminarieparkens trädbestånd:

Längs Prästgatan fälldes c:a 15 träd, huvudsakligen granar, i somras. Det innebär att den norra ursprungliga skyddsplanteringen på en lång sträcka utplånats. Redan tidigare hade nämligen ett stort antal träd avverkats på ömse sidor om infarten från Prästgatan. Detta berör ägaren till den avstyckade fastighet som rymmer Seminariebyggnaden.

Än allvarligare är den avverkning som utfördes i vintras norr och öster om Rektorsvillan. Två stora och friska lövträd, björk och alm, samt tre granar. Vidare inemot 20 träd i de östra och norra skyddsplanteringarna mot Fyrisvallsgatan och Prästgatan. Nästan uteslutande stora träd, bland dem många lövträd. Samtliga träd var, såvitt vi kan bedöma av stubbarnas skick, friska. Det rör sig knappast om någon form av underhåll, all sly är kvar. Efter avverkningen ser skyddsplanteringen mot Fyrisvallsgatan trasig och stökig ut. Detta berör fastighetsägaren, NCC.

De flesta av de fällda träden var alltså friska och tillhörde det ursprungliga trädbeståndet där art- och sortval skett med omsorg, därför också botaniskt intressanta. Mark- och miljödomstolarna har slagit fast att Seminarieområdet utgör en unik bevarad miljö i vårt land. Värdet har dock urholkats genom de ingrepp som här beskrivits och FVU anser att de fällda träden bör ersättas med förkultiverade c.a tjugo år gamla träd av samma slag.

FVU vill med denna skrivelse påkalla tillsynsåtgärder från Uppsala kommuns sida och beivrande av eventuella överträdelser av gällande bestämmelser. FVU anser att kommunen i avvaktan på mer bestående skyddsåtgärder genast bör föranstalta om krav på marklov enligt 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för trädfällning m.m. inom området.

Vad som nu inträffat gör det än mer angeläget att ärendet hos Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring påskyndas.

PO Sporrong, tf ordf.

Ulla Björkman, styrelseledamotstyrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *