ang dpl för Linnéträdgården, servicebyggnad. Dnr PLA 2012-20173

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                            2016-05-02

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang detaljplan för Linnéträdgården, servicebyggnad. Dnr PLA 2012-20173

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av ovannämnda planhandling avseende servicebyggnad i Linnéträdgården och ber att nedan få avge ett antal synpunkter.

Omfattning och användning av planerad byggenskap. Planläggningens avser samma område som tidigare ansökningar 2005 och 2012, dvs den nordvästra sidan av förgården från stora ingången sett, dvs mitt emot Linnémuseet t h om stora ingången. Byggnaderna avses innehålla en butik med informationsmaterial och biljettförsäljning, kafé samt toalett, detta för att som inledningsvis sägs i planen ”göra trädgården till en mer lättillgänglig och attraktiv kulturmiljö”. En mindre entré, i ansökan benämnd ”fäport”, avses öppnas från Svartbäcksgatan till denna serviceanläggning. Benämningen syftar på att nordvästra förgården var platsen för mangårdsbyggnadens (numera museet) nyttobyggnader som på sin tid hyste kor, hästar etc. Anläggningens historia är väl känd och behöver inte här beröras ytterligare. Dess värde betonas i planen. Den är byggnadsminne och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården. Men dess publikdragande karaktär missförstås. Linnéträdgården blir inte mer attraktiv av de åtgärder som föreslås.

Synpunkter

Tanken är alltså att besökarna inte som ursprungligen avsett skall närma sig trädgården och orangeriet från den magnifika järngrinden utan som numera ofta är fallet med liknande anläggningar ledas in genom en sidoport, köpa biljett och ev informationsmaterial etc. Endast stora grupper skall i fortsättningen få träda in genom den stora ingången för att från rätt håll få närma sig den storartade barockanläggningen innanför planket. Det är synd. Linnéträdgården har trots nedgångsperioder bevarat sin karaktär från Linnés tid. Framför den inträdande utbreder sig en symmetrisk, axial anläggning som med forskarmöda och praktisk omsorg restaurerats av experter på berörda områden och ännu kan visa upp någon planta från Linnés egen tid. Den som idag träder in bakom det höga planket möts tack vare dem som vårdat detta linnéminne av en sedan århundraden svunnen atmosfär. Det är inte meningen att man skall störas i denna upplevelse av nutida skapelser. Det är inte för att dricka kaffe och ha allmänt trevligt som man reser från när och fjärran för att besöka Linnéträdgården – i omgivningen finns flera kaféer och näringsställen som samarbetat med Linnéträdgården. De kommer för att uppleva den genuina atmosfären av Linnés bostad, hans trädgård och hans orangeri. Många besökare är experter. De kommer för anläggningens skull. Det är dessa värden som också föranlett tankarna på en kulturarvsförklaring. Föreliggande plan avses antas hösten 2016.

Mot denna bakgrund har det provisorium som de senaste åren varit platsen för de funktioner som ovan berörts fungerat alldeles utmärkt genom att vara diskret, tillbakadraget och nästan helt kamouflerat av omgivande lövverk. Det finns tendenser i det nya förslaget att tillmötesgå de protester som tidigare ansökningar mött. Men det räcker inte.

Föreningen Vårda Uppsala invänder bestämt mot

att en ny port tas upp norr om huvudingången av skäl som redan ovan anförts. Besökare bör passera in genom huvudingången. När det gäller ett byggnadsminne kan man förvänta sig visst omak av besökare och andra och därmed undvika onödiga ingrepp som t ex en ny port i det vackra planket.

Den nuvarande informationen kring huvudingången är splittrad i tre mycket förfulande lodräta vita fält plus en mindre anslagstavla t v och t h i två smärre anslagstavlor (s 9 i planen). All information åt gatan till bör samlas på en tavla t h om ingången. Nuvarande förhållande stör intrycket av planket. En ny större anslagstavla i hållbart, vackert men diskret material är önskvärd.

att grund grävs för den tilltänkta byggnaden. Området bedöms innehålla äldre kulturlager. I planen sägs att största möjliga hänsyn skall tas vid grundläggningen. Men FVU anser det lämpligare att byggnaden om den uppförs bör kunna flyttas om behov uppstår i framtiden.  Den nuvarande paviljongen är flyttbar.

att byggnadens tak sticker upp ovanför planket likt ett par hundöron – inte snyggt från gatan sett. Byggnaden består av två delar med en gård emellan som avses ligga under tak. Kanske borde kravet på att ha gemensamt tak över hela anläggningen slopas och de båda byggnadsleden täckas med varsitt flackt sadeltak, något som också mer skulle rimma med den tidigare ambitionen att de två nya husen skulle ansluta till äldre tiders bebyggelse (s 7 i planen). De nya byggnaderna behöver därför inte bli pastischer. Taknockarna skulle troligen sticka upp över planket men utan den egendomliga effekt som det planerade husets svängda tak skulle få.

att gårdsserveringen, om det verkligen blir en sådan, blir synlig från trädgården. Planförfattarna har i viss mån tänkt på detta och ritat in viss växtlighet och tänkt sig fasaden mot detta håll i samma gröna färg som planket, men mer behöver göras för att skymma serveringen med dess oundvikliga spring. Än värre är det med ljudet från en servering med skrammel, skratt och högljutt prat, kanske t o m musik, som allt kommer att störa den frid som hittills karakteriserat Linnéträdgården och hör ihop med den atmosfär av svunnen tid som ovan nämnts. FVU anser därför att det vore välbetänkt att avstå från att ha en egen servering och i stället utnyttja tjänster från kringliggande kaféer som tidigare skett. Serveringsdelen av projektet kan allvarligt hota möjligheten till en framtida världsarvsförklaring.

Föreningen Vårda Uppsala uppskattar visserligen det nya greppet med mer respekt för byggnadsminnet än tidigare, t ex att planket som omgärdar trädgården behålls och att fasader som syns ut mot trädgården planeras ha samma färg som planket samt att de nya byggnaderna indragits något i förhållande till gatan. Positiv är också den spaljering som är tänkt att dölja byggnaden åt museet till. Men vi har som ovan framgått fortfarande stora invändningar.

Uppsala dag som ovan

PO Sporrong,  tf ordförande

Anna Nilsén ,styrelseledamot

Skickat för kännedom till: Fastighetsverket, Riksantikvarieämbetet, samhällsavdelningen,

Svenska Linnésällskapet, Uppsala universitet/Uppsala linnéanska trädgårdar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *