Granskningsyttrande över detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3 a, PBN 2017-003054

2021-09-15
Plan och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Med anledning av Plan- och byggnadsnämndens remiss får Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anföra följande:

Detaljplanen omfattar tre kvarter som bildar front mot det öppna gärdet, jordbruksmark som enligt plantexten skall bli parkmark, med vy mot Vaksala kyrka. Detta till skillnad mot övriga bebyggda kvarter längs Fyrislundsgatan som skall få slutna gaturum med bebyggelse på östra sidan om gatan.

Kvarteren innehåller ca 500 bostäder, 1000 m2 lokalyta och en förskola i det mellersta kvarteret. En ny park tillskapas mot kv. Ritstiftet. Det är mycket positivt.

Föreslagna byggnadshöjder mot Johannesbäcksgatan är 3-4 våningar, i två hörn 5 våningar. Förskolan redovisas i en våning. Sammantaget en god anpassning i skala till den befintliga bebyggelsen i 3 våningar med hög sockel längs gatan. Mot Fyrislundsgatan dominerar som i de nya kvarteren i söder 6-7 våningar, på två ställen 5 våningar. Gaturummen är välstuderade med rader av träd.

FVU föreslår följande två förändringar av detaljplanen:

Den norra gården är mindre än de två övriga. Den är jämfört med de andra två trång och mörk och med dåliga solvärden enligt de sparsamt redovisade solstudierna. Kvarterets byggnader föreslås därför omgrupperas så att gården får en rejäl öppning mot söder och Sandliljegatan. Härmed blir den likvärdig med de andra gårdarna som har bättre rymd och solvärden. Det gäller särskilt mellangården, som öppnar sig mot väster och den nya parken.

Kvarterens fasad mot öster och det öppna landskapet mot Vaksala kyrka blir ett nytt stadsbryn, synligt på håll från infart och omgivande trafikleder. Varför inte fortsatta med åkerbruket för att hålla sikten öppen mot Vaksala kyrka och kyrkby? Kulturlandskapet med Vaksala kyrka övergår här i stad. Kvarteren föreslås därför ges en lugn, sammanhållen och distinkt karaktär, till skillnad mot de i form, material och karaktär oerhört brokiga nya kvartersfasaderna mot Fyrislundsgatan.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund            PO Sporrong

Ordförande                   Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *