Föreningen Vårda Uppsala

Föreningen Vårda Uppsala

Handel i Fullerö ökar trafiken

Handel i Fullerö ökar trafiken

 
 

Debatt Nöjesvikingar i Fullerö var fel av kulturhistoriska skäl, men handel är lika mycket fel men utifrån handelns utveckling. Förlaget om stort handelsområde i Fullerö finns visserligen i kommunen översiktsplan men utvecklingen av e-handel och klimatkrav på minskat resande talar starkt emot förslaget.

Uppsala kommun satsar för fullt på att bygga många bostäder och många välfungerande servicecentra för sina medborgare. Det tycker Föreningen Vårda Uppsala är bra. Storvreta hör till ett område som har stora möjligheter att utvecklas positivt med rätt planering.

En aktuell plan för Fulleröområdet söder om Storvreta syftar till att åstadkomma ett verksamhetsområde med företagsparkmed mera. Där planeras cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning och handel. Handeln ska i huvudsak fungera som ett komplement till den befintliga handeln i Storvreta samt som närservice till omkringliggande bostäder.

Artikelbild

Föreningen Vårda Uppsala vill att Storvreta planeras för en successiv utvidgning i direkt anslutning till befintligt centrum och att inget handelsområde placeras i Fulleröområdet.

Området intill Fullerömotet bedöms i den fördjupande översiktsplanen för Storvreta från 2012 som strategiskt intressant ur handelssynpunkt. Marken mellan Storvreta och Fullerö skulle dock enligt den fördjupade översiktsplanen för Storvreta planläggas och byggas ut först för att skapa en sammanhållen tätortsutveckling och underlag för kollektivtrafik och service. Så har emellertid inte skett.

Bostäderna som byggts i Fullerö är en enklav med ett isolerat läge vid motorvägen utan direkt kontakt med Storvreta samhälle i form av kollektivtrafik eller service. Den befintliga fördjupade översiktsplanen stödjer ett storskaligt handelscentrum vid Fullerömotet, men som en del av ett utökat Storvreta.

 

Beskrivningen i översiktsplanen är att området behövs för Uppsalas tillväxt av handel med skrymmande varor. Idag är Föreningen Vårda Uppsala emellertid mycket tveksam till behovet av ytterligare externa handelscentra i Uppsala. Förutsättningarna har drastiskt förändrats på senare tid. Handeln utvecklas just nu starkt mot många lösningar med e-handel som påverkar, ja utglesar, befintlig handel i stadsdelar och orter. E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet väntas fortsätta att öka. Bara under första halvåret 2018 ökade den nordiska e-handeln med 11 procent.

Norden är en av de mest mogna e-handelsmarknaderna i Europa och e-handeln i Norden är på fortsatt frammarsch. Sex av tio nordbor e-handlar på månadsbasis, vilket i genomsnitt motsvarar nästan 12 miljoner personer. Att allt fler konsumenter väljer att handla sina varor över internet har gjort att e-handeln blivit allt viktigare för de nordiska detaljhandelsföretagen. E-handeln har idag en betydande tillväxtkraft.

Artikelbild

I nordöstra delen av det föreslagna planområdet tillåts handel och centrumverksamhet. Handeln i Storvreta är emellertid helt beroende av den lokala köpkraften och det är därför en stor utmaning att behålla så mycket köpkraft att det räcker för att behålla ett levande centrum med tillräcklig lönsamhet för befintliga lokala butiker och verksamheter.

I konsekvensutredningen från 2008 konstaterar Handelns ­Utredningsinstitut (HUI) att ­förutsättningarna för etablering av handel i Fullerö enligt gällande planer är relativt ogynnsamma.

Denna slutsats kvarstår och HUI varnar för att konsekvenserna för handeln i Storvreta kan bli relativt kraftiga på grund av den ökade konkurrensen från en stor handelsplats på några kilometers avstånd.

Mot bakgrund av den internationella klimatöverenskommelsen och målsättningen att Uppsala skall utgöra en nationell ledstjärna för hållbart samhällsbyggande är det därför anmärkningsvärt att Uppsala väljer planlägga ytterligare ett område för extern handel med en lokalisering utanför såväl Uppsala som Storvreta.

Det måste vara utom allt tvivel att externa handelsområden ökar trafiken. Dessutom är områdets läge är idag alldeles för isolerat och därför mindre lämpligt för handel i allmänhet och för dagligvaruhandel i synnerhet.

Mot denna bakgrund förordar Föreningen Vårda Uppsala att:

– Storvreta samhälle i stället planeras för en successiv utvidgning direkt i anslutning till befintligt centrum och omgivande bebyggelse och

– ingen ytterligare yta just nu planeras för centrumfunktioner, dagligvaruhandel eller annan handel i Fulleröområdet och

– fortsatt exploatering av Storvreta samhälle söderut föregås av en ny fördjupad översiktsplan alternativt strukturplan, som långsiktigt och hållbart redovisar kommande bostadsområden, arbetsplatser, service, grönområden med mera.

Sten Åke Bylund, ordförande Föreningen Vårda Uppsala

Mats Börjesson, styrelseledamot Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *