Helhetssyn saknas när Uppsala växer

Helhetssyn saknas när Uppsala växer

UNT Debatt 2018-11-21

Uppsalas snabba befolkningstillväxt fortsätter och nu med en delvis ny inriktning när det gäller sammansättning, ökande inflyttning från Stockholmsområdet med mera. Föreningen Vårda Uppsala har därför stor förståelse för att det måste byggas många nya bostäder.

Det måste dock alltid ske utifrån en långsiktig helhetssyn och föregås av en noggrann analys och miljöbedömning.

Debatten har länge varit livlig i UNT om kommunens förtätningsplaner, nu senast för aktuella planer på ny bebyggelse i stadsdelen Eriksberg i vad som kallas kvarteret Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74. Området ligger mellan två naturreservat, Hågadalen Nåsten på ena sidan och Stadsskogen på den andra. Kommunens förslag går här ut på att släppa fram ny bebyggelse, bland annat ett antal höga punkthus, på befintlig skogsmark. Skogen innehåller i dag ett stort antal äldre, ståtliga tallar av stor betydelse som så kallat habitat för att antal rödlistade, hotade, arter av djur och växter. I närområdet till den tilltänkta bebyggelsen finns även kulturhistoriskt viktiga skyddsvärden, som runristningar och ett gammalt soldattorp.

Frågan om ny bebyggelse i området har varit uppe ett flertal gånger på senare år och varje gång har kritiken varit skarp från många håll. Eriksberg är i dag en mycket uppskattad stadsdel och bebyggelsehistoriskt en värdefull ”årsring” i Uppsalas stadsmiljö. Invändningarna fokuserar i första hand på natur- och kulturvärdena och lyfter fram det märkliga i att kommunen lägger fram det ena bebyggelseförslaget efter det andra utan att ta kritiken på allvar och antingen lägga ner planerna eller åtminstone presentera ett fullgott underlag för beslut.

Fortfarande fattas till exempel en fördjupad översiktsplan och en fullständig miljöbedömning för stadsdelen!

Föreningen Vårda Uppsala vill med detta inlägg lyfta fram värdet av att ta vara på och skydda det berörda markområdet som en del av naturreservatet Hågadalen Nåsten. Det kan på så sätt ge alla kommuninvånare fortsatt tillgång till ett värdefullt område för naturstudier och friluftsliv med mera i stället för att förstöra skyddsvärdena och privatisera området till förmån för ett begränsat antal närboende i det tilltänkta bostadsområdet.

Uppsala växer men det gör de gröna värdena också – låt Uppsala förbli en stad som även i framtiden karaktäriseras av allmänt tillgängliga och trivsamma offentliga rum och gårdar fyllda av luft, ljus och grönska!

Sten Åke Bylund, ordförande, Ulla Björkman, sekreterare, Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *