Yttrande över detaljplan för kv. Ubbo , samråd PBN 2015- 003138

Föreningen Vårda Uppsala


2019-01-07

Plan och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Yttrande över detaljplan för kv. Ubbo , samråd PBN 2015- 003138

Med anledning av föreliggande samråd kring detaljplan för kv. Ubbo får Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anföra följande:

FVU instämmer till stora delar i kommunens byggnadsvision för kv. Ubbo bl.a. följande:
”att förstärka och utveckla stråket mellan slottet och domkyrkan med ytterligare en målpunkt.”
”byggnaderna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet och ge ett intressant tillskott till den
kulturhistoriska värdefulla miljön ”. ”Odinslund ska vara en plats där fler människor rör sig och vistas under en större del av året och dygnet”.

Att med denna stadsbyggnadsvision som bakgrund planlägga Uppsala mest kända historiska kulturstråk för forskarbostäder väcker förvåning inte minst ur medborgar- och näringslivsperspektiv men framförallt ur den allt viktigare besöksnäringens. Planförslagets form av nybyggnad dess storskaliga moderna yttre samt dess innehåll skulle såväl funktionellt som gestaltningsmässigt passa bättre in i kv. Blåsenhus eller i några av kommunens övriga centrala kvarter för kunskapsnäring, universitet, forskare och studenter. Ett strategiskt markbyte mellan berörda parter borde vara av överordnat lokalt och nationellt intresse så att kommunen kan förfoga över fastigheten och långsiktigt börja planera för en verksamhet som bidrar till att stärka Uppsala som kultur- och kunskapsstad samt som nationellt besöksmål.

Kv. Ubbo, i synnerhet den del som vetter mot Odinslund, har ett ytterst viktigt och mycket känsligt läge i ett stråk som sträcker sig från domkyrkan och upp till slottet. Därför måste mycket höga krav ställas på ny bebyggelse. Vid vår granskning av föreliggande detaljplaneförslag kan konstateras att de föreslagna nya byggnadskropparna med sin onyanserade volym är alldeles för storskaliga. Dessutom att den föreslagna exploateringen är alldeles för hög för den i övrigt småskaliga bebyggelsen i kvarteret.
Nya byggnader som samlar upp och ordnar miljön mot Odinslund är dock önskvärda, eftersom dagens vy mot Odinslund utgör en baksida av bebyggelsen mot Övre Slottsgatan och Åsgränd.
Dock måste den föreslagna byggnadskroppen intill den fd. Lindska skolan med gavel mot Odinslund nyanseras till två volymer genom exempelvis en förskjutning i sida och höjd, så att den upplevs i den skala kvarterets nuvarande bebyggelse har. D.v.s. en övre del i 4 våningar och en nedre i 3 våningar. Det skulle ge en småskalighet som känns naturlig på platsen och som inte konkurrerar med monumentalbyggnaderna i kulturstråket i övrigt.
Den föreslagna byggnaden längs Odinslund är både för lång och för hög. Då man åberopar den tidigare bebyggelsen längs Odinslund som utgångspunkt för den föreslagna nya, borde denna inte heller sträcka sig längre söderut än det Axehielmska huset gjorde, d.v.s. väsentligt kortas av. Kanske är det till och med helt fel att bygga så nära gränsen till Odinslund. En ny fasadlinje borde läggas längre in i kvarteret, nedanför åsbranten och i nivå med eken, som det redovisas i gällande plan. Dock med bevarande av bostadshuset från sekelskiftet 1800. Det skulle både ge en avslutning på och en öppen grön yta mot Odinslund.

Det internationella kultur- kunskapssamhällets samt besöksnäringens aktuella krav gör dock att den största invändningen mot planförslaget, som tidigare anförts, är dess huvudinnehåll: forskarbostäder. Det innebär en förlust av en strategisk tomtresurs och en icke önskvärd privatisering av ett av Uppsala mest värdefulla offentliga rum.

Sten Åke Bylund Carl Erik Bergold PO Sporrong
Ordförande ledamot vice ordförande


Föreningen Vårda Uppsala Postadress: Sten Åke Bylund Sävja Vråkväg 8, 75756 Uppsala • Telefon: 070-6486785
E-post: sten.ake.bylund@gmail.com • Internetadress: www.vardauppsala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *