Artikel i UNT 2012-04-03: Offra inte lönnarna i Sala backe

Offra inte lönnarna i Sala backe (pappersversion)/Rädda lönnarna i Sala backe (nätversion)

Vad händer egentligen med grönområden och siktstråk om lönnarna i allén längs med Fyrislundsgatan huggs ned, skriver Kristina Berglund med flera.

Den nya bebyggelsen i östra Sala backe kommer att bli en skiljemur i stället för att länka samman kringliggande områden till en sammanhållen stadsbygd. Den positiva beskrivningen i kommunens program för området kommer inte på långa vägar att uppfyllas på grund av den mer än tredubbla tätheten, jämfört med det tidigare förslaget från 2008. Det blir solfattigt på gårdar och gator och brist på närgrönytor. Hur rimmar detta med målet att skapa en god stadsmiljö?

Lönnarna står i vägen. En konsekvens av den höga exploateringen är att större delen av den magnifika allén med tre träd i bredd utmed Fyrislundsgatan måste huggas ner. Dessa 500 lönnar planterades som 15-åriga ungträd för cirka 50 år sedan och borde kunna bestå ytterligare 75 år. Lönnarna representerar ett stort miljövärde i området och förstärker Fyrislundsgatan som ett viktigt stråk i stadsbygden. De utgör också ett stort ekonomiskt värde. Nyplantering av en sådan allé torde ligga i storleksordningen 14–15 miljoner kronor.

BEHÖVLIGA SIKTSTRÅK MEDGES INTE genom den nya täta bebyggelsen. Stråket från Brantingsgatan via Källparken mot Vaksala kyrka är för smalt för att få full effekt, och den anslående utblicken mot Vaksala kyrka mot nordost från Vaksalagatan bör tas till vara – inte som planeras – täppas igen med ett område för verksamheter.

Det skulle därtill krävas flera andra siktstråk genom den nya bebyggelsen för att uppnå den önskade visuella sammanlänkningen av områdena i stadsdelen.

Trots alla vackra ord i översiktsplanen om grönstruktur i staden åsidosätts denna viktiga aspekt i projekt efter projekt. Programmet för östra Sala backe bör omarbetas. Stadens äldre bostadsområden har en väl avvägd täthet som ger god stadsmiljö med solbelysta gårdar och mycket grönska. Det bör vara självklart att bygga vidare på detta kännemärke för Uppsala och att en utgångspunkt för planeringen är att bevara större delen av lönnallén.

Kristina Berglund

Bengt Jonsell

Anna Nilsén

PO Sporrong

Föreningen Vårda Uppsala

UNT 3/4 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *