Årsmötet 2012

Kallelse till årsmötet 2012
Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 19 april kl 17.30 (precis) i Stadsbiblioteket,
Ekmansalen. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl 18.00.
Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.
8. Val av ledamöter i styrelsen.
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
10. Utseende av valberedning.
11. Fastställande av årsavgiften.
12. Behandling av inkomna motioner.
13. Övriga frågor.

I anslutning till årsmötet utdelas föreningens diplom för förtjänstfulla insatser för stadsmiljön till en mycket välförtjänt mottagare.

Inbjudan till program efter årsmötet – Utveckla Uppsalas kransorter!
Direkt efter årsmötet inbjuds medlemmarna till en offentlig diskussion med inbjudna politiker m fl, som beräknas starta kl 18 precis och pågå till kl 19.30. Syftet är att att propagera för en satsning på kransorterna. Goda kommunikationer, god service samt varierade och trivsamma boendemiljöer i några av dessa orter skulle utan tvivel kunna lätta på det krav på förtätning av stadsmiljön i Uppsala som för närvarande råder och förhoppningsvis stoppa utbyggnad på slätten med dess värdefulla jordbruksmark. Det gäller att få våra styrande att inse detta. Föreningen firade sitt 50-årsjubileum med en markering i denna anda genom broschyren: ”Åtta principer för en god stadsmiljö”, där den sjätte principen lyder: Utveckla kransorterna till levande samhällen

Det är lika angeläget med god stadsmiljö i kransorten som i staden. I stället för spritt byggande på landsbygden och på jordbruksmark bör bebyggelsen i första hand koncentreras till kransorterna. En blandning av bostadstyper innebär att efterfrågan från olika hushåll kan tillgodoses. Arbetsplatser, gärna i form av företagsbyar, kan med fördel lokaliseras till kransorterna. Med mer service, fler aktiviteter och snabba pendlingsresor till Uppsala får
orterna ökad attraktivitet. Låt gärna trädgårdsstadens principer inspirera. Seminariet inleds med en presentation av goda exempel som skulle kunna inspirera till att utveckla livskraftiga och attraktiva kransorter. Därefter ges tillfälle till diskussion för inbjudna politiker och föreningens medlemmar.
Missa inte detta tillfälle – Varmt välkomna!

Program för våren 2012
Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden
Höstens föreläsningsserie fortsätter under våren.

23 februari Ingemar Ehlin, arkitekturskribent och bibliotekarie
Uppsala universitet bygger: en arkitektonisk exposé

8 mars Gunnar Lund, uppsalaföretagare
Om Petterslund på 40- och 50-talen: Miljö och människor

22 mars Elsie Johansson, författare
Uppsala öster om ån – tankar, minnen

Tid: Kl. 18.30 – 19.30 för samtliga föreläsningar.
Lokal: Stadsbiblioteket, Ekmansalen.
Inträde: Avgift per föreläsning: för medlemmar 30 kr, för icke medlemmar 60 kr.

PS: Det under hösten inställda programmet med Roland Agius, titulerat Ångkvarnen: ett stycke kulturhistoria, skall förhoppningsvis kunna anordnas innan detta år tar slut. Håll utkik efter det i UNT under Föreningsnytt.

Medlemskap
Föreningen Vårda Uppsala värnar om att fortsatt stadsutveckling skall ske på ett sätt som innebär att en god stadsmiljö främjas samt att den klassiska uppsalamiljön och stadens speciella karaktär bevaras. Föreningen verkar i detta syfte genom att skriva remissyttranden i planfrågor, ordna föreläsningar, debatter och utflykter samt genom att skriva artiklar och utge böcker. I vår utåtriktade verksamhet har vi glädjen att träffa våra medlemmar och vi hoppas att alltfler vill stödja vår verksamhet. Hjälp oss gärna att intressera fler uppsalabor och andra att bli medlemmar!

Medlemskap tecknas genom inbetalning av årsavgiften på plusgiro 36700-3. Avgiften är oförändrad 125 kr samt 25 kr för ytterligare familjemedlem. Ange namn, adress samt ”medlem” på inbetalningskortet.
Meddela också gärna e-postadress till anders.lonnqvist@telia.com.

Verksamhetsberättelse
Styrelse: PO Sporrong (ordförande), Kristina Berglund, Sten Åke Bylund,
Kristina Dahlberg, Ingemar Ehlin, Bengt Jonsell, Wibjörn Karlén, Finn Landegren, Anders Lönnqvist, Anna Nilsén,
Thomas Nybrant, Isabelle Petersson, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Henrik Widmark och Sven Georg Zeitler.
Revisorer: Torsten Lidberg och Kia Lindblom. Suppleanter: Gunnar Ekman och Anna Hultquist.
Valberedning: Anna Nilsén (sammankallande), Anders Lönnqvist och Elisabeth Zdansky.
Arkivarie: Lars Otto Berg.
Styrelsen har sammanträtt tio gånger under verksamhetsåret.

Utåtriktad verksamhet
50-årsjubileum. Föreningen firade 50-årsjubileum 2011. Efter årsmötet den 28 april redovisades ”Åtta principer för en god stadsmiljö” som var ett tema under jubileumsåret.

Föreningens diplom avseende värdefulla insatser för Uppsalas stadsmiljö överlämnades till MIAB FÖRVALTNING AB. Företaget representerades av Anna-Stina Johansson som efter mottagandet av diplomet redovisade ett urval av de objekt som MIAB äger och förvaltar. Kvällen avslutades med en jubileumssupé. Både årsmöte och supé kunde tack vare Bondkyrko hembygdsförenings generositet äga rum i den vackra och för ändamålet idealiska Stabby prästgård. Vädrets makter var föreningen gunstiga och ställde upp med sol, värme och
fågelsång.

Att planera för 2000-talet – exemplet Uppsala.
Med anledning av 50-årsjubileet gav föreningen ut en bok med denna titel. I boken diskuteras många olika aspekter av stadsbyggandet med fokus på en framtida attraktiv och långsiktigt hållbar stadsbygd. När boken kom ut inbjöd föreningen till pressrelease.

Seminarier. Föreningen inbjöd till seminarier på temat ”Åtta principer för en god stadsmiljö”; den 31 mars inbjöds arkitekter, den 27 september inbjöds föreningens medlemmar och den 8 november inbjöds byggföretag. Dessa seminarier fortsätter under 2012. Föreningen inbjöd politiker, medlemmar och övriga uppsalabor till ett seminarium den 3 november om förslaget till dpl för kv Seminariet.

Uppsala – stad med anor och ståtliga hus. Föreläsningsserie hösten 2010 – våren 2011.

To 10 februari Överbibliotekarie Ulf Göranson: Carolina Rediviva – dam med förflutet.
To 3 mars Museichef Ing-Marie Munktell: Gustavianum – monument med anrik historia
To 17 mars Akademiledamot Per Ström: Alma mater och dess boningar genom tiderna
Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden. Föreläsningsserie hösten 2011 – våren 2012.
13 oktober Bengt Andrén, stadsbyggnadsdirektör: Uppsala, stad med potential

Skrivelser. Föreningen har under året avgivit totalt 30 remissyttranden och skrivelser till kommunen:
2011-01-20 ang. dpl för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse. Samråd.
2011-01-26 ang. dpl för Studentbostäder i kv Blåsenhus. Samråd.
2011-01-26 ang. dpl för Kv Gimo. Utställning.
2011-02-17 ang. ob för Rasbokils kyrkomiljö och del av Helgeby. Samråd.
2011-02-17 ang. föruts. för nybyggnad för Uppsala universitet i korsningen Dag Hammarskjölds v/Norbyv.
2011-02-17 ang. dpl för Migo, Kvarntorget. Samråd.
2011-03-24 ang. dpl för Bälinge-Nyvla 11:3. Programsamråd.
2011-03-25 ang. förslag till naturreservat för Årike-Fyris. Remiss.
2011-04-20 ang. planprogram / markanvisning för Östra Sala backe.
2011-06-06 ang. fördjupning av ÖP för Storvreta. Utställning.
2011-06-06 ang. dpl för Östra Fyrislund del 2. Samråd
2011-06-06 ang. dpl för kv Varpen och Spolen. Utställning.
2011-06-15 ang. dpl för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse. Utställning.
2011-06-23 ang. dpl för kv Haubitsen och kv Fältläkaren. Samråd.
2011-06-24 ang. ansökan till Lst om byggnadsminnesförklaring för kv Seminariet.
2011-06-30 ang. dpl för Migo, Kvarntorget. Utställning.
2011-06-30 ang. dpl för kv Blåsenhus, delområde 6. Samråd.
2011-07-03 ang. dpl för S:t Olofsgatans och S:t Persgatans planskilda järnvägskorsningar. Samråd.
2011-07-03 ang. dpl för kv Stenbrottet, Kåbo 42:1. Samråd.
2011-08-23 ang. dpl för Lytta 5:1. Samråd.
2011-09-01 ang. dpl för kv Leopold. Samråd.
2011-09-22 ang. ianspåktagande av kajen i Uppsala hamn för serveringsändamål.
2011-09-25 ang. förslag till vindbruksplan för Uppsala kommun. Tematiskt tillägg till ÖP. Samråd.
2011-09-28 ang. dpl för del av Årsta 11:13, kv Brysselkålen. Samråd.
2011-10-30 ang. dpl för Danmarks-Kumla. Samråd.
2011-10-30 ang. dpl för del av Hovstallängen. Samråd.
2011-11-10 ang. kv Seminariet till kommunfullmäktige.
2011-11-14 ang. dpl för kv Seminariet. Utställning.
2011-11-17 ang. dpl för Sydöstra Fullerö. Utställning.
2011-12-07 ang dpl för kv Haubitsen och kv Fältläkaren. Dnr 2009/20031-1. Utställning.
Skrivelserna finns tillgängliga på föreningens hemsida: www.vardauppsala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *