Östra Fyrislund, program för planläggning och utbyggnad

040817

ang. strategiskt program för planläggning och utbyggnad av Östra Fyrislund (dnr 2002/20015).

Inledningsvis vill Föreningen Vårda Uppsala betona sitt principiella motstånd mot ytterligare utbyggnad av slätten runt Uppsala. I sitt svar på remissen avseende den nu antagna ÖP, konstaterade föreningen som en negativ faktor, att planen bl a skulle medföra, att det band av slätt som omger staden i öster skulle komma att betydligt decimeras genom den valda sträckningen av E4, något som besannats genom hittillsvarande planering för denna del av staden. Den aktuella planen för Östra Fyrislund berör just detta slättland. Föreningen Vårda Uppsala framhöll i nyssnämnda remissvar, att det kvarvarande grönbältet inklusive slätten runt staden inte bör graveras ytterligare och upprepade därtill dessa farhågor i sitt remissvar gällande Slavsta II (020527). I remissvaret avseende detaljplan för kvarteren Boktryckaren och Alfabetet samt del av Boktryckarparken (020831) ställde sig föreningen positiv med förhoppningen, att det skulle bli den sista utbyggnaden åt öster och E4. Föreningen betonade värdet av att behålla det stycke slätt som skulle bli kvar mellan staden och den planerade nya E4. Sedan dess har Föreningen haft anledning att mer än en gång återkomma med liknande kritik, bl a 040518 i remissvaret på detaljplan för Danmarks kyrkby och i samband med en skrivelse 040630 till olika berörda parter inom kommunen angående principerna för stadens utbyggnad.
Det är sålunda med stor vånda som Föreningen Vårda Uppsala tar del av ännu en plan som innebär en betydande förlust av det kulturellt så värdefulla slättlandet runt staden. Genuin odlingsbygd och värdefull åkermark går förlorade. De för denna del av uppsalaslätten karakteristiska skogsholmarna har här liksom i danmarksplanen i stor utsträckning sparats, men det är i samspelet med slätten som de får sitt fulla värde. Föreningen efterlyser en översyn av utbyggnadsprinciperna för staden, där hela kommunen studeras i ett sammanhang och kransor-ternas möjlighet att växa tas tillvara.
Mot bakgrund av att Föreningen inte önskar att detta område bebyggs, kan det tyckas som om ytterligare kommentarer inte skulle behövas, men vi vill ändå avge några synpunkter av principiell karaktär.
På den positiva sidan kan noteras den uppmärksamhet som ägnas siktlinjer mot monument och anslående aspekter som t ex anblicken vid infarten söderifrån av den högklassiga arkitekturen i f d Pharmacia-området. En annan positiv faktor är industrikvarterens utformning, där funktionsbetingad skräpighet längs lokalgatorna så långt möjligt undviks genom att lastytor och liknande förläggs till kvarterens inre och företagens infarter samordnas. Som positiv måste också betecknas den tydliga gräns i mötet mellan stad och land som uppkommer genom kontorsbebyggelsens placering utåt, mot E4. Att markera det tydliga mötet mellan staden och slätten är en princip som generellt bör tillämpas vid planering i stadens utkant. Trädplantering eller parkstråk utanför denna ”mur” bör undvikas.
I övrigt anser Föreningen, att om detta natursköna område verkligen skall offras, markan-vändningen borde ses över, när det gäller bostadssidan av projektet. Det tycks Föreningen som
om planen skulle kunna innehålla något högre flerfamiljshus, kanske så mycket som fem- till sexvåningshus längs Stålgatan, och i övrigt, där flerfamiljshus är planerade, en blandning av två- och trevåningshus. Detta med tanke på den bostadsbrist som råder. Det bör också betonas, att trafikfrågan måste få en genomtänkt och effektiv lösning, om planen skall genomföras.
Föreningen anser det dock synnerligen olyckligt, att så mycket skall gå förlorat av den ovärderliga slätten som med sina åkerholmar och sin genuina, lantliga bebyggelse utgör ett stort kultur- och skönhetsvärde samt att också Linnés landskap med dess naturstig, enligt vad som sägs i planen, tangeras. Även en ”varsam” exploatering förstör för alltid detta landskap.

Föreningen Vårda Uppsala förordar mot bakgrund av ovanstående, att den aktuella projek-teringen läggs på is, tills andra utbyggnadsmöjligheter studerats, dvs tills en plan föreligger som omfattar hela kommunen med kransorter och fortsatt exploatering av slätten runt staden troligen kan undvikas.

För Föreningen Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *