Presentation av boken Att planera för 2000-talet – exemplet Uppsala

A t t p l a n e r a f ö r 2 0 0 0 – t a l e t –– e x e m p l e t U p p s a l a

Så börjar 2011, det år då Föreningen Vårda Uppsala firat sitt 50-årsjubileum med arrangemang av olika slag – jubileumsfest vid årsmötet, broschyr med åtta punkter för god stadsplanering, föredrag och seminarier – nå sin ände, och det gör det med ännu en manifestation från föreningens sida, nämligen boken Att planera för 2000-talet – exemplet Uppsala, som skall presenteras för medlemmar och allmänhet fredagen den 25 november kl 15.30 – 17 i Kerstin Ekman-salen på Stadsbiblioteket.
Boken är skriven av sakkunniga författare, rikt illustrerad i färg och har ett påkostat yttre. Det är föreningens förhoppning, att den skall uppskattas både av dem som intresserar sig för stadsmiljön och dess utveckling och av dem som ansvarar för hur den formas i framtiden.
Vid releasen håller arkitekt SAR/MSA Kristina Berglund ett kort, illustrerat föredrag med utgångspunkt i sin uppsats i boken, “Stadsbygd för framtiden”. Föreningen kommer dessutom att vid detta tillfälle avyttra ett begränsat antal exemplar av boken till fördelaktigt pris i anledning av dagen.

INNEHÅLL

Anna Nilsén: Inledning

Kristina Berglund: Stadsbygd för framtiden

Lars Bagge: Spår och åter spår: Framtidens trafiklösningar i Uppsala
med kransorter

Johan Dellbeck: Att bevara för framtiden:
Bevarandefrågan i ljuset av erfarenheterna från det gångna seklet

Sven Georg Zeitler: Att formge staden – några reflexioner

Ingmar Messing: Uppsalaslätten i ett framtidsperspektiv

Henrik Widmark: Vision och verklighet:
Om tradition och innovation i synen på framtidens Uppsala

Bengt Jonsell: Grönyta mer än stadslunga: Kulturella och botaniska aspekter
på Uppsala

Kristina Dahlberg: Konstpromenad i Uppsala

Mats Wahlberg: Uppsalas kvartersnamn – ett kulturarv värt att vårda.
(inkl tio kartor över kvarteren med namnen utsatta)

Referenser
Register
Appendix med förteckning över de växter som nämns iartikeln Grönyta mer än stadslunga
Presentation av författarna

FÖRFATTARNA:

Lars Bagge, docent. forskare och konsult inom samhälls- och trafikplanering. Har bl a varit verksam som projektledare vid KTH och VTI, plan- och forskningsingenjör vid Lars Beskow Arkitektkontor AB, Stockholm samt anlitats som konsult vid Uppsala kommun och Banverket. Övrigt: Ordförande i Föreningen Vårda Uppsala (2009–10) och i Svenska spårvägssällskapets Uppsalaavdelning (2000). Har bl a författat Installation av Light Rail i Uppsala, VTI-notat 16-2000. (2000) och Framtida resmönster i Uppsala. Upplands lokaltrafik i flera omgångar, senast från 2006–.

Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA.
Utbildning: KTH, Konsthögskolans arkitekturskola, Nordiska Institutet för samhällsplanering samt konstvetenskap 60 p. Fd stadsarkitekt i Vallentuna, dessförinnan planchef i Täby, ledamot av Stadsmiljörådet 2000-2003. Publikationer: Hela staden – från mellanrum till stadsrum (2004), medförfattare John Sjöström och Birger Åström. Plan för byggd miljö, artikel i Bebyggelsehistoriskt tidskrift nr 55 (2008).

Kristina Dahlberg, arkitekt SAR/MSA, utbildad vid KTH (examen 1989) samt KKH (1986–87), fil kand i konstvetenskap, arkeologi och etnologi. Lärare vid SLU (1981), egen verksamhet. Medverkat i Polacksbacken och dess bebyggelse: från mötesplats till kasernområde (1982) samt skrivit uppsatsen ”Från mötesplats till campus” i boken Uppsala – då, nu och i framtiden (2004).

Johan Dellbeck byggnadsantikvarie på Bjerking AB i Uppsala. 1998-2009, tidigare vid Upplandsmuseet. Johan Dellbeck är utbildad vid Uppsala universitet och har en fil. kand. i konstvetenskap och etnologi. 1996-97 genomgick han Konsthögskolans arkitekturskola, avdelningen för restaureringskonst, i Stockholm. Han har bland annat medverkat med artiklar om stadsplanering och arkitektur i Uppsala i Upplandsmuseets årsbok Uppland 1990 och 2009 samt i boken Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala 2002.

Bengt Jonsell, professor Bergianus emeritus, föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm 1983 – 2002. Fil. dr och docent vid Uppsala universitet 1968. Omfattande författarskap i växtsystematik och växtgeografi samt i vetenskaps- och personhistoria, framför allt om Linné och dennes lärjungar.

Ingmar Messing, professor i markvetenskap. Agr dr. Utbildning: SLU (Agronom mark/växt 1981, disputation1993, docent 1998, professor 2004). Anställd på SLU sedan 1981. Forskning och undervisning med inriktning mot markfysikaliska processer och tillstånd av betydelse för uthållig markanvändning. Avhandling: Saturated and near-saturated hydraulic conductivity in clay soils (1993). Artiklar i dagspressen om behovet att undvika exploatering av åkermark för byggnadsändamål med tanke på dess betydelse i ett framtidsperspektiv.

Mats Wahlberg, fil dr 1988, docent, forskningschef vid SOFI (Institutet för bl a namnforskning). Omfattande författarskap inom namnforskning, bl a Gatunamnen i Uppsala (1994).

Henrik Widmark, fil dr i konstvetenskap 200x. Högskolelektor i konstvetenskap vid Högskolan på Gotland. Skrifter i urval: Föreställningar om den urbana världen. Identitetsaspekter i svensk stadsbild 1903-1955 med exemplet Helsingborg (Akad avh) Uppsala 2007, “Contested Spaces of Novelty and Heritage. Representing and Building New Universities in Post-war Britain and Sweden”, Finnish Quarterly for the History of Technology, 2/08 “Space, Materiality and the Politics of Leaving. Church of Sweden and Rosengård´s Social Segregation”, For the sake of the world: Theology, politics and the identity of the church, Eugene OR 2009.

Sven Georg Zeitler, FK, arkitekt SAR/MSA, verksam som arkitekt i Uppsala sedan 1977, numera inom Tengbom AB. Publikationer: “Gösta Wikforss – engagemang och realism” i Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala, “Normfritt byggande” (tillsammans med Örjan Wikforss) i Byggforskningens rapport R32:1986.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *