ang. dpl för kv. Kristinastigen inom Sävja 1:55. Dnr 2010/20056

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-01-24
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

ang. detaljplan för kv. Kristinastigen inom Sävja 1:55. Dnr 2010/20056

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade förslag utsänt på samråd till 2012-01-30 och ber att få anföra följande:

FVU sympatiserar med tanken att få till stånd ett varierat utbud av bostäder och har inga invändningar emot ytterligare bostäder i det föreslagna läget. Idag dominerar småhusbebyggelse i området med sin rika tillgång till strövområden i naturmiljö. Behovet av andra boendeformer, särskilt för äldre, har dock ökat över tiden. Det är ett långsiktigt behov. Men inte bara för det gamla Bergsbrunnaområdet utan i hög grad även för omgivande områden i Uppsävja, Nåntuna och Vilan.

Den föreslagna nya bebyggelsen är dock alltför storskalig i förhållande till angränsande befintlig villabebyggelse, framför allt fyravåningshusen. Att förlägga seniorbostäder i detta läge är heller inte lämpligt med hänsyn till de långa gångavstånden till områdets välbesökta mötesplats för alla åldrar – Sävja kyrka och Sävja gård samt dagligvarubutiken. Tillgång till närservice och dagliga sociala kontakter av olika slag har erfarenhetsmässigt en mycket stor betydelse för människors välbefinnande, trivsel och hälsa, inte minst för äldre personer.

Med föreslagen placering av seniorboendet minskar möjligheten till ett självständigt kvarboende på Kristinastigen. Därmed permanentas sannolikt ett kommande färdtjänstberoende för många under mycket lång tid. Planförslagets konsekvenser kan därför bli ökade samhällskostnader, sociala olägenheter och ökad miljöpåverkan. Det överensstämmer inte med intentionerna i antagen Översiktsplan, ÖP 2010 och beslutade hållbarhetsmål för kommunens verksamheter.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong Sten Åke Bylund
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *